Archív pre September 2010

Sep 29 2010

Právo, ale aké?

Dnes sa často stretávame s presvedčením, že právo je sústredené do jediného ohniska, ktorým je normatívny poriadok vydávaný spoločenstvom, ktorému slúži. Teda vo vnímaní súčasného človeka je právom predovšetkým množina zákonov, ktoré vytvárajú právny poriadok. Toto chápanie práva, zúžené len na normy, je však absolútne nesprávne. Existencia právnych noriem totiž nevisí vo vzduchu. Naopak, je odrazom objektívnych hodnôt, ktoré dotknuté spoločenstvo uznáva a žije. Bez nich by právo nemohlo existovať. Zákon totiž nevzniká umelo, ale je výsledkom prirodzeného spoločenského procesu na konci ktorého stojí hodnota, ktorú si spoločenstvo stráži a chráni prostredníctvom právnej normy. Právo teda neexistuje pre seba samé, ale preto, aby opisovalo reálny život a slúžilo človekovi na stráži jeho dobier. pokračovať »

1 komentár

Sep 25 2010

Právnici: ospevovaní i zatracovaní

Autor:

Cicero o právnikoch povedal: „Koľko vážnosti, obľúbenosti a dôstojnosti prináša znalosť práva tým, ktorí ho majú, to každý dobre vie. V našej obci sú to najváženejší a najslávnejší muži. Čo môže byť čestnejším útočiskom pre človeka ako výklad práva, pre ktorý ho ľudia aj v starobe navštevujú a ctia?“ pokračovať »

Žiaden komentár

Sep 22 2010

Konferencia v Toruni: katolíci a politika

Autor:

Wyźsza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej v poľskom Toruni organizuje v dňoch 26.-27. novembra 2010 III. Medzinárodný kongres na tému “Katolíci a politika: šance i riziká”. V rámci Kongresu budú môcť poslucháči si vypočuť až jedenásť prednášok odborníkov z Vatikánu, Veľkej Británie, Španielska, Spojených štátov amerických, Austrálie, Írska, Argentíny, Chile a Talianska. pokračovať »

Žiaden komentár

Sep 18 2010

Právo veriaceho prijať Eucharistiu

Autor:

Ján Pavol II. Veľký napísal krásnu encykliku Ecclesia de Eucharistia. Slovenský preklad ju uvádza: Cirkev žije z Eucharistie. Poliaci prekladajú titul: Kościół żyje dzięki Eucharystii. Myslím si, že slovenský preklad výstižne pomenúva podstatu Eucharistie. Žijeme z nej. Čerpáme z nej, je našou silou. Je to živý Boh, z ktorého žijeme a čerpáme silu do života. Preto by som chcel aj na týchto stránkach ponúknuť pohľad na Eucharistiu. pokračovať »

Počet komentárov: 3

Sep 14 2010

Kresťanské chápanie manželstva

Autor:

Podľa môjho presvedčenia najkrajšie, čo si deti z detstva môžu odniesť, je život v rodine prežitý so svojimi rodičmi a súrodencami. Nič na svete nedokáže nahradiť milujúcu a starostlivú mamku, ani impozantnú autoritu otca. A pritom vôbec nemusí ísť o nijaký ideálny pár manželov… Jednoducho postačí obyčajná mamka a celkom obyčajný otec (krátky výklad kán. 1055; 1056; 1057 CIC) pokračovať »

Žiaden komentár

Sep 10 2010

Novela kánonov 1086; 1117; 1124 CIC Benediktom XVI.

Autor:

Už som o tejto téme písal, ale ukazuje sa vhodné opäť k nej vrátiť. 9. apríla 2010 vstúpil do platnosti predpis pápeža Benedikta XVI. zavedený Motu proprio Omnium in mentem z 26. októbra 2009. Predpis je o zrušení tzv. odpadnutia od Cirkvi formálnym úkonom, čo do legislatívy Rímskokatolíckej cirkvi zaviedol pápež Ján Pavol II. vydaním Kódexu kánonického práva. Tento kódex Ján Pavol II. promulgoval 25. januára 1983 a nadobudol účinnosť 27. novembra 1983. Avšak tzv. odpadnutie od Cirkvi formálnym úkonom Ján Pavol II. už nezaviedol do legislatívy Kódexu kánonov východných (katolíckych) cirkví, ktorý promulgoval 18. októbra 1990 a nadobudol účinnosť 1. októbra 1991. Motu proprio Omnium in mentem je publikované v oficiálnom časopise Svätej Stolice, ktorý má názov Acta apostolicae sedis s dátumom 8. januára 2010 a podľa predpisu kán. 7 nadobúda účinnosť 3 mesiace po termíne vydania AAS. V prípade predpisu Omnium in mentem sa tak teda stalo o polnoci z 8. na 9. apríla 2010 (porov. kán. 8, ale aj kán. 203 CIC). Z tohto dokumentu sa chcem venovať iba zrušeniu právneho inštitútu odpadnutia od Cirkvi formálnym úkonom, o ktorom sa píše v kán. 1086; 1117; 1124 CIC. pokračovať »

Žiaden komentár