10 Sep 2010

Novela kánonov 1086; 1117; 1124 CIC Benediktom XVI.

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

Už som o tejto téme písal, ale ukazuje sa vhodné opäť k nej vrátiť. 9. apríla 2010 vstúpil do platnosti predpis pápeža Benedikta XVI. zavedený Motu proprio Omnium in mentem z 26. októbra 2009. Predpis je o zrušení tzv. odpadnutia od Cirkvi formálnym úkonom, čo do legislatívy Rímskokatolíckej cirkvi zaviedol pápež Ján Pavol II. vydaním Kódexu kánonického práva. Tento kódex Ján Pavol II. promulgoval 25. januára 1983 a nadobudol účinnosť 27. novembra 1983. Avšak tzv. odpadnutie od Cirkvi formálnym úkonom Ján Pavol II. už nezaviedol do legislatívy Kódexu kánonov východných (katolíckych) cirkví, ktorý promulgoval 18. októbra 1990 a nadobudol účinnosť 1. októbra 1991. Motu proprio Omnium in mentem je publikované v oficiálnom časopise Svätej Stolice, ktorý má názov Acta apostolicae sedis s dátumom 8. januára 2010 a podľa predpisu kán. 7 nadobúda účinnosť 3 mesiace po termíne vydania AAS. V prípade predpisu Omnium in mentem sa tak teda stalo o polnoci z 8. na 9. apríla 2010 (porov. kán. 8, ale aj kán. 203 CIC). Z tohto dokumentu sa chcem venovať iba zrušeniu právneho inštitútu odpadnutia od Cirkvi formálnym úkonom, o ktorom sa píše v kán. 1086; 1117; 1124 CIC.

Texty spomínaných kánonov

Kán. 1086, § 1: “Neplatné je manželstvo medzi dvoma osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej cirkvi alebo do nej prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla a druhá je nepokrstená”.

Kán. 1117: “Vyššie stanovenú formu (rozumej: uzavierania manželstva) treba zachovať, ak aspoň jedna zo stránok uzavierajúcich manželstvo je pokrstená v katolíckej cirkvi alebo je do nej prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, pri neporušení predpisov kán. 1127, § 2″.

Kán. 1124: “Manželstvo medzi dvoma pokrstenými osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej cirkvi alebo bola do nej po krste prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, druhá však patrí do cirkvi alebo cirkevného spoločenstva, ktoré nie je v plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou, je bez výslovného dovolenia kompetentnej cirkevnej vrchnosti zakázané”.

Poznámka: čo je v texte preškrtnuté, bolo pápežom Benediktom XVI. zrušené Motu proprio Omnium in mentem.

S dopadom na platnosť manželstva

Zrušenie tzv. odpadnutia od Cirkvi formálnym úkonom sa zásadne dotýka iba kánonickej formy uzavierania manželstva. Od 27. novembra 1983 do 9. apríla 2010 pre manželstvo rímskokatolíkov platilo, že ak katolík odpadol od Cirkvi formálnym úkonom, nebol viazaný uzavrieť manželstvo kánonickou formou (podľa zákonov rímskokatolíckej Cirkvi), ale postačovala akákoľvek verejná forma uzavierania manželstva (napr. sobáš pred občianskou vrchnosťou, tzv. civilný sobáš). Ale od 9. apríla 2010 pre katolíkov platí, že platné manželstvo pred katolíckou Cirkvou majú iba vtedy, ak ho uzavrú podľa predpisov katolíckej Cirkvi. Toto platí vždy, ak aspoň jedna stránka je katolíkom. Tento predpis Benedikta XVI. by si mali všimnúť a osvojiť všetci duchovní pastieri katolíckej Cirkvi a uplatňovať ho v pastorácii. A mali by o tomto predpise informovať aj im zverených veriacich.

Pre pastoračnú prax

Duchovní pastieri katolíckej Cirkvi by mali vedieť, že už nie je potrebné robiť nijaké zápisy do matriky pokrstených, ak by aj niekto žiadal o vypísanie z katolíckej Cirkvi. Aj doteraz takýto zápis mohol byť realizovaný len v súlade s predpismi Svätej Stolice o tzv. formálnom odpadnutí od katolíckej Cirkvi a po predbežnom povolení miestneho ordinára urobiť dodatočný zápis alebo zmenu zápisu do niektorej z matrík farského úradu. Od 9. apríla tohto roku už zápis o formálnom odpadnutí od katolíckej Cirkvi nie je právne relevantný a je teda zbytočne nielen sa pokúsiť tam toto zapísať, ale aj miestny ordinár ho nepovolí, lebo jednoducho tento zápis stratil svoj zmysel nakoľko nemá viac oporu v cirkevnej kánonickej legislatíve.

Iné pastoračné situácie

Od formálneho odpadnutia od katolíckej Cirkvi však treba odlišovať cirkevné tresty exkomunikácie, herézy, schizmy a najmä potrestanie prepustením z klerického stavu alebo milosťou udelenou klerikovi so zámerom vyhovieť jeho prosbe, ak žiada pápeža o prepustenie z klerického stavu s milosťou oslobodenia od celibátu. Tieto pastoračné situácie sa zaznačujú do matriky podľa pokynov Svätej Stolice alebo miestneho ordinára. Pán farár alebo iný duchovný pastier nie je oprávnený vykonávať zápisy do matrík bez tu spomínaného dovolenia a svojvoľne.

Pre cirkevné súdnictvo

Predpis Benedikta XVI. má dopad aj na prax cirkevného súdnictva, ktoré sa týka skúmania platnosti manželstva. Ak od 27.11.1983 do 8.4.2010 (vrátane) cirkevný súd bol povinný – na požiadanie jedného z manželov – skúmať platnosť manželstva aj pod zorným uhlom tzv. odpadnutia od katolíckej Cirkvi formálnym úkonom, pre manželstvá uzavreté od 9.4.2010 a neskôr táto povinnosť už odpadá. Stačí zistiť, či jedna zo stránok bola alebo nebola pokrstená v katolíckej Cirkvi alebo do nej, po predchádzajúcom platnom krste, prijatá a následne či teda katolík uzavrel manželstvo v súlade s predpismi katolíckej Cirkvi. Ak by totiž katolík po 9.4.2010 neuzavrel manželstvo podľa predpisov katolíckej Cirkvi (alebo by mu cirkevná vrchnosť neudelila tzv. dišpenz čiže oslobodenie od uzavretia manželstva podľa obradov katolíckej Cirkvi), nemá pred katolíckou Cirkvou platný manželský zväzok. Jednoducho, od 9.4.2010 katolík nemôže mať platné manželstvo pred katolíckou Cirkvou, ak by “obišiel” jej legitímnych duchovných pastierov.

Žiaden komentár

Komentáre