29 Sep 2010

Právo, ale aké?

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

Dnes sa často stretávame s presvedčením, že právo je sústredené do jediného ohniska, ktorým je normatívny poriadok vydávaný spoločenstvom, ktorému slúži. Teda vo vnímaní súčasného človeka je právom predovšetkým množina zákonov, ktoré vytvárajú právny poriadok. Toto chápanie práva, zúžené len na normy, je však absolútne nesprávne. Existencia právnych noriem totiž nevisí vo vzduchu. Naopak, je odrazom objektívnych hodnôt, ktoré dotknuté spoločenstvo uznáva a žije. Bez nich by právo nemohlo existovať. Zákon totiž nevzniká umelo, ale je výsledkom prirodzeného spoločenského procesu na konci ktorého stojí hodnota, ktorú si spoločenstvo stráži a chráni prostredníctvom právnej normy. Právo teda neexistuje pre seba samé, ale preto, aby opisovalo reálny život a slúžilo človekovi na stráži jeho dobier.

Problémy súčasného práva

Problémom súčasnej právnej vedy je pozitivizmus, ktorý vznikol na popole liberálnej filozofie. Jeho hlásatelia učia, že spoločnosť má právo žiť život slobodne podľa vlastných predstáv, hodnôt, ktoré sama uznáva. Pritom sa popiera existencia objektívnych hodnôt prirodzeného práva, ktoré sa v európskej právnej kultúre celkom prirodzene uznávali a zachovávali od začiatku jej existencie. Dôsledkom tohto procesu je rozpad civilizačných hodnôt, ku ktorým človek prišiel procesmi trvajúcimi stáročia. Vzniká situácia keď hrozí, že ak právo bude plniť svoju prirodzenú funkciu a opisovať dekadentné spoločenské trendy, bude chrániť bezprávie. Hrozí, že sa nakoniec postaví proti zmyslu svojej existencie, ktorým je vysluhovanie spravodlivosti. S týmto procesom už má Európa konkrétnu skúsenosť. Výsledkom liberálnej filozofie a z nej pochádzajúceho právneho pozitivizmu bol vznik obludných ideológii v prvej polovici dvadsiateho storočia, ktorými boli fašizmus a komunizmus. Aj tieto totalitné štátne systémy mali svoj právny poriadok a tvorili zákony. Sudcovia, ktorí týmto systémom slúžili a sa tak isto odvolávali na platné zákony. Aj totalitní vládcovia hovorili o právnom štáte. Na ich základe však bolo súdené a odsúdené množstvo nevinných ľudí a legitímne, na základe platných zákonov, ušliapavané základné ľudské hodnoty. S právnym pozitivizmom sa v praxi nakoniec stretávame aj dnes. Ako hlboko napríklad rozdeľujú spoločnosť potratové zákony, alebo požiadavka dať právny rámec homosexuálnym vzťahom.

Nedajme sa pomýliť

Naozaj, nedajme sa pomýliť. Tento problém sa už nedotýka len práv jednotlivcov. Otázka stojí, či tieto zákony sú dobré v najširšom ontologickom zmysle tohto slova.Preto nedajme sa pomýliť.

1 komentár

1 komentár. Článok: “Právo, ale aké?”

  1. 1dňa 26. 01. 2022 o 11:32

    mbgg4wZa’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

      (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre