15 Oct 2010

Kódex kánonov Východných cirkví oslavuje 20 rokov

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

„Samotné trvalé želanie rímskych biskupov, známe už od počiatku kánonickej  kodifikácie Východných cirkví, promulgovať dva kódexy, jeden pre Latinskú cirkev, druhý pre Východné katolícke cirkvi, celkom jasne ukazuje, že si prajú, aby obidva boli zachovávané, čo sa v Cirkvi Božím riadením uskutočňuje; aby Cirkev spojená jediným Duchom dýchala akoby dvoma pľúcami Východu a Západu a stala sa v Kristovej láske akoby jedným srdcom s dvoma komorami.“ „Čo sa týka celkovej záležitosti ekumenického hnutia vzbudeného milosťou Ducha Svätého k naplneniu úplnej jednoty celej Kristovej cirkvi, nový Kódex nielen že tomu ani v najmenšom nestojí v ceste, ale skôr viac napomáha. Tento Kódex totiž chráni samotné základné právo ľudskej osoby, a síce vyznávať vieru každého vo vlastnom obrade, väčšinou získanom už v matkinom lone, čo je pravidlom každého «ekumenizmu».“ (Ján Pavol II., Ap. konšt. Sacri canones)

Rím: Vedecká konferencia o východnom práve

Pri príležitosti dvadsiateho výročia promulgácie Kódexu kánonov Východných cirkví (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO) pápežom Jánom Pavlom II. apoštolskou konštitúciou Sacri canones dňa 18. októbra 1990,  ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra 1991, konala sa v dňoch 8. a 9. októbra 2010 v sále sv. Pia X. v Ríme vedecká konferencia. Jej hlavným organizátorom bola Pápežská rada pre výklad textov zákonov v spolupráci s Kongregáciou pre Východné cirkvi, Pápežskom radou na podporu jednoty kresťanov a Pápežským východným inštitútom. Konferencie sa zúčastnili nielen katolíci z dvadsaťjeden Východných cirkví, ale i veriaci Latinskej cirkvi, jedinej Cirkvi západnej tradície. Prítomní boli aj veriaci nekatolíckych Východných cirkví. Medzi zúčastnenými nechýbala ani skupina Slovákov, medzi ktorými vynikali akademické osobnosti ako je arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi a  P. Konštanc Miroslav Adam, OP, prorektor a dekan Fakulty kánonického práva Pápežskej univerzity Sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum).

Konferenciu slávnostne otvoril arcibiskup Mons. Francesco Coccopalmerio, predseda Pápežskej rady pre výklad textov zákonov, a predstavil aj jej cieľ. Táto chvíľa sa odohrala za účasti popredných cirkevných autorít, rímskych kardinálov, medzi ktorými boli aj J.Em. Zenon kard. Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu a J.Em. Julián kard. Herranz, emeritný predseda Pápežskej rady pre výklad textov zákonov, obaja slovenskej verejnosti známi aj svojou aktívnou účasťou na sympóziách kánonického práva na Spišskej Kapitule organizovaných od roku 1991 Slovenskou spoločnosťou kánonického práva (SSKP). Poznamenajme pri tom, že ako prednášatelia sa ich zúčastnili aj spomínaní arcibiskupi Mons. Francesco Coccopalmerio v roku 2008 a Mons. Cyril Vasiľ na viacerých predchádzajúcich.

Dvadsať rokov: veľa či málo?

V prvom bloku konferencie s pohľadom zameraným na historický vývoj východnej kodifikácie vystúpili so svojimi inauguračnými prejavmi J.Em. Leonardo kard. Sandri, prefekt Kongregácie pre Východné cirkvi, s reflexiou nad dvadsiatimi rokmi uplatnenia CCEO, J.Ex. Mons. Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, o pôsobení CCEO na ekumenický dialóg a P. Michael Kuchera, SJ, dekan Fakulty kánonického práva Pápežského východného inštitútu, o vyučovaní východného kánonického práva. Nasledovali prednášky významných odborníkov ako sú prof. Onorato Bucci a J.Ex. Mons. Marco Brogi.

Druhý blok konferencie sa niesol v duchu legislatívnych aktivít Východných cirkví v duchu uskutočňovania CCEO. Prof. Pablo Gefael z Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme svojou erudovanou prednáškou pripravil pôdu pre okrúhly stôl, ktorý v programe nasledoval. Predstavili sa za ním reprezentanti aspoň niektorých Východných cirkví sui iuris. Spomeňme Koptskú patriarchálnu cirkev, Siro-malankárske arcibiskupstvo väčšie, Maronitskú patriarchálnu cirkev, Arménsku patriarchálnu cirkev, Malabarské arcibiskupstvo väčšie, Melchitskú patriarchálnu cirkev, Ukrajinské arcibiskupstvo väčšie, Rumunské arcibiskupstvo väčšie, ktoré predstavila sr. prof. Maria Ionela Cristescu. Prof. Péter Szabó z Maďarska reprezentoval ostatné Cirkvi sui iuris byzantskej tradície. Obaja sú slovenským kánonistom známi ako prednášatelia na už spomínaných sympóziách kánonického práva na Spiši. V Košiciach prednášal aj Pablo Gefael.

Druhý deň konferencie v duchu ekumenizmu východného práva otvoril svojím srdečným a uznanlivým pozdravom štátny sekretár Svätej Stolice J.Em. Tarcisio Bertone, SDB. Aj on ešte ako sekretár Kongregácie pre náuku viery sa  zúčastnil ako prednášateľ IX. sympózia kánonického práva na Spišskej Kapitule. Vďačný organizátorom podporil túto konferenciu a jej perspektívy myšlienkou, že len vzájomným rešpektom a pravým ekumenickým dialógom sa v Cirkvi upevní duch jednoty, až raz dôjde k jej novej evanjelizácii, lebo i tento Kódex (CCEO) musí mať svoju lehotu splatnosti.

J.Ex. Mons. Dimitrios Salachas, známy odborník na východné právo a apoštolský exarcha Grécka, vo svojej prednáške  pokračoval v tomto duchu, keď sa okrem iného vyjadril, že tento Kódex (CCEO) má svoju hodnotu iba kým sa Cirkev nachádza v súčasnej situácii. Keď raz z Božej vôle, spôsobom iba Prozreteľnosti známym, dôjde k úplnej jednote v Cirkvi, všetko bude nové, aj Kódex bude „nový“. Pokračovala prednáška prof. Dimitria Volovnikova z Pravoslávnej cirkvi o vzťahu medzi pravoslávnym kánonickým právom a CCEO. Akademickú časť konferencie zakončili referáty na danú tému. Posledný plánovaný prednášateľ Mons. Eleuterio Fortino, podsekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, sa nedávno vrátil k Otcovi. Jeho prednáška už neodznela.

Ocenenie

Podvečer 8. októbra slávnostná atmosféra gradovala. Pápežský východný inštitút sa totiž počas svojho deväťdesiattriročného pôsobenia rozhodol udeliť tretí čestný doktorát honoris causa z východného kánonického práva. Jeho nositeľom v podobe plakety Rádu  sv. Gregora Veľkého z rúk J.Em. Leonarda kard. Sandriho, prefekta Kongregácie pre Východné cirkvi a Veľkého kancelára Pápežského východného inštitútu, sa stal znamenitý kánonista prof. Carl Gerold Fürst. V laudácii, ktorú predniesol J.Ex. Mons. Cyril Vasiľ, zaznelo mnoho nevšedných ocenení na adresu tohto mimoriadne pracovitého, húževnatého a skromného sedemdesiatsedemročného Viedenčana. V súvislosti s ocenením erudovanej akademickej práce prof. Fürsta sa neraz spomenula aj osobnosť nezabudnuteľného prof. Ivana Žužeka, SJ, človeka, ktorý stál pri tvorbe CCEO. Spájalo ich veľké priateľstvo, čo zaiste vzájomne obohatilo aj ich ľudský rozmer, ako neformálne zaznelo v závere laudácie, že prof. Fürst má latinskú hlavu a východné srdce. Azda i preto ho študenti neraz oslovovali padre, lebo popri svojej prirodzenej rodine, z časti prítomnej na tejto slávnosti, bol vždy otvorený všetkým. A nemožno si na tomto mieste nepripomenúť aktívnu účasť prof. Fürsta aj na VI. sympóziu kánonického práva na Spiši v roku 1996.

Stretnutie s pápežom

Bohatá a plodná konferencia vyvrcholila v sobotu 9. októbra napoludnie audienciou u Svätého  Otca Benedikta XVI. v Klementínskej sále vo Vatikáne. Pápež vo svojom príhovore spomenul, že jeho predchodca Boží služobník Ján Pavol II. chcel dosiahnuť, aby Východné cirkvi „prekvitali a s novým apoštolským dôrazom plnili im zverené poslanie“. Potom pokračoval: „Čo sa týka posvätných kánonov pôvodnej Cirkvi, ktoré inšpirujú platnú východnú kodifikáciu, tieto stimulujú všetky Východné cirkvi k tomu, aby zachovávali vlastnú identitu, ktorá je zároveň východnou aj katolíckou. Pri udržiavaní katolíckeho spoločenstva, nebolo zámerom Východných katolíckych cirkví popierať vernosť k ich tradícii. Ako bolo už viackrát zdôraznené, uskutočnená plná jednota Východných katolíckych cirkví s Cirkvou Ríma, pre ne nemôže predstavovať oslabenie povedomia vlastnej autentickosti a originálnosti. Preto aj úlohou všetkých Východných katolíckych cirkví je zachovávať spoločné disciplinárne dedičstvo a udržiavať vlastné tradície, ktoré sú bohatstvom pre celú Cirkev. Tie isté posvätné kánony prvých storočí Cirkvi predstavujú obrovskou mierou základné a to isté dedičstvo kánonickej disciplíny, ktorá riadi aj Pravoslávne cirkvi. Preto môžu byť Východné katolícke cirkvi tak osobitým a významným prínosom na ceste ekumenizmu. Som rád, že počas vášho sympózia, ste si uvedomovali tento osobitý aspekt a povzbudzujem vás, aby ste ho aj naďalej skúmali a podieľali sa tak na spoločnom záujme – priľnúť k Pánovej modlitbe: «aby všetci boli jedno…. aby svet uveril…» (porov. Jn 17, 21)“.

(Text prevzatý z  RV, 9.10. 2010. Celé znenie pápežovho príhovoru v talianskom jazyku: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20101009_testi-legislativi_it.html )

Slovák  a  CCEO

Na stránkach SSKP pri tejto príležitosti vyslovme in memoriam tichú vďaku aj Mons. Danielovi Faltinovi, O.F.M. Conv. (1927-2008), rodákovi z Kurimian, prelátovi audítorovi Apoštolského tribunálu Rímskej Roty, jednému zo zakladateľov SSKP a  šľachetnému protagonistovi predovšetkým prvej desiatky  spomínaných sympózií kánonického práva na Spišskej Kapitule, ktorého meno sa v Praefatio CCEO spája s vykonávaním funkcie sekretára komisie pre redakciu zákonníka východného cirkevného práva.

Foto: Osservatore Romano zo dňa 10.10.2010

Žiaden komentár

Komentáre