05 Nov 2010

Učitelia katolíckej školy podľa CIC

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

Predpis kán. 803, § 2 Kódexu kánonického práva: „Je nutné, aby sa výuka a výchova  v katolíckej škole opierala o zásady katolíckej náuky; učitelia sa majú vyznačovať správnou náukou (lat. recta doctrina) a bezúhonnosťou života (lat. vitae probitae). Rovnaký predpis sa nachádza v Kódexe kánonov východných cirkví.

Podobné predpisy

Podobný predpis sa nachádza aj v kán. 804, § 2: „Miestny ordinár má horlivo presadzovať, aby náboženská výuka v školách, aj nekatolíckych, bola zverená učiteľom, ktorí vynikajú pravou náukou (lat. recta doctrina), svedectvom kresťanského života (lat. vitae christianae testimonio) a pedagogickým umením (lat. arte paedagogica sint praestantes)“.

Kán. 805 ukladá miestnemu ordinárovi „právo vymenúvať alebo schváľovať učiteľov náboženstva pre svoju diecézu a takisto, ak sa to vyžaduje z náboženského alebo mravného dôvodu (lat. religionis morumque ratio), ich odvolávať alebo naliehavo žiadať, aby boli odvolaní“.

Ktorá škola je katolíckou?

Pod pojmom katolícka škola treba rozumieť každú univerzitu, fakultu, strednú i základnú školu, ako aj materské školy, ktoré kompetentná cirkevná vrchnosť zriadila alebo za katolícku školu uznala oficiálnym dokumentom (porov. kán. 803, § 1). Preto z tohto zorného uhla pohľadu „katolíckosti“ nie je vôbec dôležité, či škola je aj verejnoprávnou (štátom platenou) školou alebo súkromnou (rodičmi platenou) školou. V Slovenskej republike je drvivá väčšina katolíckych škôl aj verejnoprávnymi školami, pretože sú platené zo štátneho rozpočtu. Takouto školou je vlastne aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá má vlastne dvoch zriaďovateľov: Konferenciu biskupov Slovenska, ale aj Slovenská národná rada.

Odbornosť učiteľov katolíckej školy

Aj keď uvedené kánony výslovne nespomínajú odborné kvality učiteľov katolíckych škôl je isté, že musia mať rovnakú odbornú a vedeckú, ako ak pedagogickú spôsobilosť, akú vyžadujú zákony štátu, na území ktorého sa konkrétny stupeň katolíckej školy nachádza. V praxi to znamená, že učiteľ matematiky pôsobiaci na katolíckom gymnáziu Slovenskej republiky musí mať odbornú i pedagogickú spôsobilosť, ktorú zo zákona musia mať učitelia matematiky akéhokoľvek gymnázia na území Slovenskej republiky.

Zdravá náuka a bezúhonnosť života

Kán. 803, § 2 však pripomína, čo naviac – keďže odborná a pedagogická spôsobilosť sa predpokladá – musia mať učitelia katolíckej školy a sú to tieto osobné kvality: zdravá náuka (lat. recta doctrina) a bezúhonnosť života (lat. vita probita). V oboch prípadoch ide o kvality nie sekulárnej, ale náboženskej povahy. To znamená, pod pojmom „zdravá náuka“ (lat. recta doctrina) treba rozumieť vyznávanie zdravej katolíckej viery (slovenský preklad to v kán. 803, § 2 prekladá raz ako „správna“ náuka a v kán. 804, § 2 ako „pravá“ náuka). Zdravú katolícku vieru nachádzame v Nicejskocarihradskom alebo v Apoštolskom vyznaní viery a preto, kto vyznávajú vnútorne aj navonok túto vieru, vyznáva zdravú (pravú) katolícku vieru.

Druhou náboženskou vlastnosťou, ktorú učiteľ katolíckej školy musí mať je bezúhonnosť života (kán. 803, § 2: vita probita). Opäť ide o vlastnosť nie sekulárnej, ale náboženskej povahy, čo znamená, že učiteľ katolíckej školy nežije životom, ktorý je v stabilnom rozpore s morálkou a disciplínou Katolíckej cirkvi. Naopak, ak učiteľ je rozvedený a žije s inou v jednej domácnosti, ak neberie dlhodobo účasť na nedeľnej sv. omši, ak nepristupuje ani raz do roka k Eucharistii atď. žije v rozpore s morálkou a disciplínou Katolíckej cirkvi a nenapĺňa požadovanú kvalitu byť učiteľom katolíckej školy.

Kánonom 803, § 2 obe požadované kvality sa nevzťahujú iba na učiteľov teologických disciplín a náboženstva, ale sa vzťahujú na každého učiteľa katolíckej školy: učiteľov matematiky, fyziky, biológie, sociálnej práce, filozofie, anglického jazyka atď. Môže sa však stať, že konkrétna katolícka škola nemá k dispozícii kvalifikovaného učiteľa politológie, ktorý by zároveň vlastnil obidve kvality požadované kán. 803, § 2 (recta doctrina et vita probita). V takomto prípade môže kompetentná cirkevná vrchnosť povoliť výnimku. Musí byť však jasné, že ide o výnimku z pravidlá, ale že výnimka sa nikdy nemôže stať pravidlom.

Zodpovednosť

Je jasné, že cirkevná vrchnosť nemôže niesť zodpovednosť za odbornú, vedeckú a pedagogickú úroveň katolíckych škôl (vrátane učiteľov katolíckych škôl), lebo toto nie je oblasť jej exkluzívne kompetencie. Za to nesie hlavnú zodpovednosť štát prostredníctvom svojich legislatívnych a iných na to určených inštitúcií a nástrojov.

Avšak za kvality učiteľov katolíckych škôl, ktoré spomína kán. 803 § 2 (zdravá náuka a bezúhonnosť života) – nakoľko ide nie o sekulárne, ale náboženské kvality – nesie plnú zodpovednosť konkrétna (nie anonymná) cirkevná vrchnosť. V prípade katolíckych škôl, ktoré ležia na území konkrétnej diecézy, je zodpovedným miestny ordinár. Miestnym ordinárom je podľa kán. 134 diecézny biskup a generálny vikár (niekedy aj biskupský vikár, ak sa v oblasti jemu určenej kompetencie nachádza aj školstvo). Pripomínam, že tu ide o zodpovednosť za tieto konkrétne kvality nielen učiteľov náboženstva, ale všetkých učiteľov katolíckych škôl vrátane tých, ktorí vyučujú matematiku, fyziku a iné nenáboženské predmety.

V prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologických fakúlt v Bratislave a Košiciach, táto zodpovednosť leží primárne na ramenách toho, kto je ustanovený za veľkého kancelára. Nikdy však nezaniká ani zodpovednosť miestneho ordinára, ak konkrétna katolícka škola pôsobí na území jeho diecézy.

Ideál a realita

Kódex kánonického práva je návodom, ako by to malo byť, ako by to malo fungovať. A bolo by veľmi dobré, keby tento ideál aj naozaj fungoval. Realita života je však nezriedka iná, zložitejšia, pretože ani život nie je čiernobiely. Ale napriek tomu by sme sa mali usilovať všetci, aby realita života bola čo najviac podobná ideálu.

Foto: Podpis Zmluvy o výchove a vzdelávaní v roku 2004

Žiaden komentár

Komentáre