Archív pre Apríl 2011

Apr 23 2011

Nové číslo časopisu “Tribunál”

Autor:

Pred veľkonočnými sviatkami vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, články a informácie z kánonického a konfesného práva. V rubrike “Dokumenty” časopis prináša slovenský preklad revidovaných noriem De gravioribus delictis z roku 2010 vydaných Kongregáciou pre náuku viery. Prvá verzia vyšla ešte za čias Jána Pavla II. v roku 2002 a táto nová upravená a prepracovaná verzia vyšla v roku 2010. K dokumentu vyšli aj ďalšie preklady: prvý od Kongregácie pre náuku viery a druhý od riaditeľa tlačového strediska Svätej Stolice pátra Federica Lombardiho. Oba preklady bližšie vysvetľujú nové normy trestného kánonického práva. Veľmi cennou je štúdia sekretára Pápežskej rady pre legislatívne texty biskupa Arrietu pod názvom “Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému”. Preložené texty boli preložené z internetovej stránky Svätej Stolice. Nasledujú dve kratšie štúdie prof. Dudu. Prvá reflektuje indult Benedikta XVI., ktorý udelil v roku 2009 Kongregácii pre klerikov o trestnoprávnom prepustení kňaza z klerického stavu a o jeho právnom postavení medzi laikmi a má názov “Rozdiel v právnej degradácii klerika “milosťou” a “trestom”. Vo svojej druhej štúdii autor vysvetľuje v zjednodušenej forme dôvody niektorých autorov a ich interpretáciu o čo spoločnosť (vrátane cirkvi) trestá. Štúdia má názov “Teórie dôvodov trestného systému cirkvi”. Na poslednej strane prináša časopis fotograficky i textom niektoré zmeny v Rímskej kúrii. Verím, že Tribunál poteší všetkých, ktorí sa o kánonické právo zaujímajú a že bude prispievať k šíreniu k princípu legality a v konečnom dôsledku k spáse nesmrteľných duší, čo je najvyšším zákonom cirkvi.

Žiaden komentár

Apr 22 2011

Zo života kánonického sveta v Ríme v chronologickom poradí

Mnohé fakulty kánonického práva vo svete i vo Večnom Meste  si dňa 7. januára pripomenuli i náležito uctili pamiatku sv. Rajmunda z Peñafortu, kňaza a dominikána, žijúceho v rokoch okolo 1175-1275, patróna právnikov. Cirkevní právnici, kánonisti, ho považujú za svojho akoby otca.  Jeho zásluhy spočívajú v tom, že pokračoval v zostavovaní zbierky pápežských a koncilových dekrétov, na ktorej začal pracovať Gracián. Bol to vlastne prvý cirkevný zákonník. Toto dielo vyšlo pod názvom Decretales Gregorii IX. (Dekretálky Gregora IX.) a úradný charakter dostalo vyhlásením bulou Rex pacificus zo dňa 6. septembra 1234. Spomienka na tohoto svätca nechýbala  ani na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Angelicum, ako sa tiež univerzita nazýva, dýcha práve spiritualitou kazateľslého rádu, frátrov dominikákov. Dňa 10. januára 2011 sa v jej univezitnom areáli v antickom monastériu dominikánov sv. Dominika a Sixta  konala slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol P. Carlo Longo, O.P., predseda Historického inšitútu  dominikánskeho rádu.  Vo svojej kázni na pozadí svätcovho života a diela povzbudil študentov k húževnatému a vytrvalému štúdiu.  Tzv. sala delle colonne, čiže stĺpová sála univezity, je pri takýcho príležitostiach miestom agapé, ktoré dosvedčuje ducha otvorenosti a spoločenstva medzi profesormi a poslucháčmi počas celého akademického roka. Je neskromnou pýchou Slovákov, že vo vedení  tohto pápežského diela stojí slovenský dominikán, svojho času prvý provinciál Rehole dominikánov na Slovensku. Páter Konštanc Miroslav Adam, O.P. (nar. 1963) bol ako profesor Fakulty kánonického práva tejto univerzity dňa  4. decembra 2009  ustanovený za jej dekana a následne dňa 10.decembra 2009 bol vymenovaný aj za prorektora tejto pápežskej univerzity (viac o univerzite na  http://www.pust.it). pokračovať »

1 komentár