22 Apr 2011

Zo života kánonického sveta v Ríme v chronologickom poradí

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

Mnohé fakulty kánonického práva vo svete i vo Večnom Meste  si dňa 7. januára pripomenuli i náležito uctili pamiatku sv. Rajmunda z Peñafortu, kňaza a dominikána, žijúceho v rokoch okolo 1175-1275, patróna právnikov. Cirkevní právnici, kánonisti, ho považujú za svojho akoby otca.  Jeho zásluhy spočívajú v tom, že pokračoval v zostavovaní zbierky pápežských a koncilových dekrétov, na ktorej začal pracovať Gracián. Bol to vlastne prvý cirkevný zákonník. Toto dielo vyšlo pod názvom Decretales Gregorii IX. (Dekretálky Gregora IX.) a úradný charakter dostalo vyhlásením bulou Rex pacificus zo dňa 6. septembra 1234. Spomienka na tohoto svätca nechýbala  ani na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Angelicum, ako sa tiež univerzita nazýva, dýcha práve spiritualitou kazateľslého rádu, frátrov dominikákov. Dňa 10. januára 2011 sa v jej univezitnom areáli v antickom monastériu dominikánov sv. Dominika a Sixta  konala slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol P. Carlo Longo, O.P., predseda Historického inšitútu  dominikánskeho rádu.  Vo svojej kázni na pozadí svätcovho života a diela povzbudil študentov k húževnatému a vytrvalému štúdiu.  Tzv. sala delle colonne, čiže stĺpová sála univezity, je pri takýcho príležitostiach miestom agapé, ktoré dosvedčuje ducha otvorenosti a spoločenstva medzi profesormi a poslucháčmi počas celého akademického roka. Je neskromnou pýchou Slovákov, že vo vedení  tohto pápežského diela stojí slovenský dominikán, svojho času prvý provinciál Rehole dominikánov na Slovensku. Páter Konštanc Miroslav Adam, O.P. (nar. 1963) bol ako profesor Fakulty kánonického práva tejto univerzity dňa  4. decembra 2009  ustanovený za jej dekana a následne dňa 10.decembra 2009 bol vymenovaný aj za prorektora tejto pápežskej univerzity (viac o univerzite na  http://www.pust.it).

V poradí druhý kongres mladých právnikov a študentov práva sa uskutočnil pod záštitou medzinárodnej spoločnosti Comunione e diritto (Spoločenstvo a právo) v Castelgandolfo pri Ríme v dňoch od 25. do 27. februára 2011 pod názvom „Ľudská dôstojnosť, vzťahy, právo. Dialóg pokračuje.“ (Dignità umana, relazioni, diritto. Il dialogo continua).  Bol vlastne pokračujúcim dialógom prvého kongresu tohto druhu, aký sa uskutočnil na tom istom mieste presne pred dvoma rokmi na tému „Právo v hľadaní spravodlivosti.“ Na tohoročnom kongrese stoosemdesiat mladých právnikov z trinástich národov, z ktorých  štyria účastníci boli Slováci, debatovalo na aktuálnu a pálčivú tému ohľadne dôstojnosti muža a ženy. Na pozadí celého podujatia stála otázka: jestvuje taká dôstojnosť, ktorá môže platiť ako „spoločný menovateľ“ vo svojom univerzálnom i partikulárnom rozmere pre každého človeka? A aká by bola jej ochrana?  Odpoveď sa dala vyčítať aj v slovách viceprezidenta Talianskeho Ústavného súdu, ktoré  Paolo Maddalena vyslovil v roku 2006, a ktoré  vo svojej  prednáške citovala profesorka trestného práva Adriana Cossedu z Univerzity v Sassari: „Dôstojnosť určuje bytie a identitu človeka ako takého. Bez nej nemôže jestvovať ani rovnosť ani sloboda“. Prednášky profesorov ako boli Fausto Goria z Turínskej univezity, Vincenzo Buonuomo z Lateránskej univerzity v Ríme striedali pracovné skupiny a príspevky z profesionálneho života z rôznych častí sveta. Medzi nimi na pozvanie organizátorov odznel aj príspevok z praxe vysluhovania spravodlivosti na Metropolitnom súde v Košiciach. Podrobnejšie informácie o podujatí a o ďalších pripravovaných akciách na: http://www.comunionediritto.org

Fakulta kánonického práva Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme pripravila v dňoch 8.-9. marca 2011 v poradí VI. ročník Interdisciplinárných kánonických dní pod názvom  „Rozhodovať a súdiť v Církvi“ (Decidere e giudicare nella Chiesa). Účastníkov sympózia, medzi ktorými nechýbali ani Slováci, slávnostne privítal rektor tejto, par excellence pápežovej univerzity J.Ex. Mons. Enrico dal Covolo. Prednášateľmi tohoto dvojdňového sympózia boli akademické osobnosti prevažne domácej fakulty, ako sú (zoradení podľa ich chronologického vystúpenia) Patrizia Manganaro, Giuseppe Ruffini, Matteo Nacci, Luis Bombin, Michele Riondino, Claudia Izzi, Patrick Valdrini, Manuel Arroba Conde, Paolo Gherri, a sesterskej fakulty Gregorovej univezity ako Rosanna Finamore, Alessandro Manenti. So svojou prednáškou vystúpil aj Mons. Giordano Caberletti, jeden z 21aktuálnych sudcov Tribunálu Rímskej Roty. Bohaté diskusie a srdečné stretnutia v čase prestávok svedčili o tom, že pojmy súvisiace s témou, ako je  svedomie, vedomie, rozvážnosť, mediácia, morálna istota, motivácia v kánonickom rozsudku, rozhodnutia cirkevných súdov apod. , sú stále aktuálne a ich obsah stále dostatočne nevyčerpateľný. Organizátori podujatia pripravujú do tlače zborník prednášok  posledného ročníka. Viac informácii o tomto i predchádzajúcich ročníkoch nájdete na internetovej stránke  http://dirittocanonico.net/giornata/

Dňa 10. marca 2011 zorganizovala Fakulta kánonického práva Pápežskej Gregorovej univerzity v rámci tzv. giornata canonica (kánonický deň) vo svojej veľkolepej a štýlovej  Aula Magna slávnostný akademický akt na tému Manželstvo a rodina v mnohonáboženskej a mnohokultúrnej spoločnosti (Matrimonio e famiglia in una società multireligiosa e multiculturale). Za prítomnosti cirkevných a svetských osobností, medzi ktorými nechýbal ani veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Jozef Dravecký, hostí a poslucháčov tejto i iných univerzít akademickú slávnosť otvoril rektor univerzity P. François-Xavier Dumortier, S.J., ktorý sa len nedávno ujal vedenia univerzity a s veľkým nasadením prijal dôveru, akej sa mu uprostred jezuitského rádu – nositeľa ducha univerzity, dostalo. Prednášatelia ako Maria Elena Campagnola, z rímskej univerzity La Sapienza, bývalá poslucháčka tejto fakulty, spolu s jej súčasným dekanom Januszom Kowalom, S.J., a jedným rímskym rodinným sociológom  prof. Ivom Stefanom Germanom,  poukázali vo svojich erudovaných vystúpeniach na výzvy, pred akými inštitúcia manželstva podľa prirodzeného práva v dnešnej tzv. tekutej  spoločnosti (società liquida) stojí a kompetentne ponúkli prostriedky, akými možno pomôcť modernému človeku zorientovať sa v pravde o ňom. Videozáznam s informáciami  z podujatia nájdete na internetovej stánke: http://www.unigre.it/eventi/2011_giornata_accademica/index.php

Pápežská univerzita Svätého Kríža v Ríme tento rok slávi 25. výročie od svojho založenia, čím sa naplnilo želanie bl. S. Josemaría Escrivá, zakladateľa  osobnej prelatúry (porov. kán. 294-297 CIC) Opus Dei, a síce byť v službe univerzálnej Cirkvi aj prostredníctvom solídnej a hlbokej vzdelanosti. Jedna z jej fakúlt, Fakulta kánonického práva organizuje v priebehu akademicného roku raz mesačne semináre pre profesorov.  Na poslednom uskutočnenom seminári dňa 31. marca 2011 vystúpil na pozvanie  fakulty  už spomínaný prof. Miroslav Konštanc Adam, O.P. s prednáškou na tému „Zapísanie sa do Cirkvi sui iuris a platné prestúpenie z jednej Cirkvi sui iuris do inej podľa platných noriem“ (Ascrizione ad una chiesa sui iuris e il valido passaggio da una chiesa sui iuris ad un’altra nella normativa vigente). Autor je odborníkom na danú problematiku, ktorá vyvolala množstvo otázok zo strany akademických poslucháčov. Prednáška bude uverejnená v medzinárodnom časopise Ius Ecclesiae, ktorý fakulta vydáva pravidelne od roku 1989. Nasledujúci seminár tohoto druhu sa uskutoční 12. mája 2011 v aule akademického senátu spomínanej fakulty a vystúpi na nej prof. Javier Canosa, domáci prednášateľ, na tému „Postup administratívneho sporu v Lex propria Apoštolskej Signatúry“ (Il procedimento del contenzioso amministrativo nella Lex propria della Segnatura Apostolica). Viac informácii  na stránke http://www.pusc.it/can

Spomínaná fakulta zorganizovala v dňoch 7. a 8. apríla 2011 vo veľkej aule Jána Pavla II. v poradí XV.štúdijné stretnutie na tému  Laický veriaci:  realita a perspektíva (Il fedele laico: realtà e prospettive), ktoré slávnoste otvoril predseda Pápežskej rady pre laikov J.Em. kardinál Stanisłav Ryłko. Druhému dňu predsedal J.Ex. Francesco Cocopalmerio, predseda Pápežskej rady pre výklad textov zákonov. Prednášky talianskych a zahraničných relátorov striedali okrem diskusií aj popoludňajšie okrúhle stoly, ktorých hosťami boli zástupcovia aspoň niektorých laických hnutí, ako napr. Neokatechumenátne hnutie, Obnova v Duchu Svätom, Hnutie fokoláre (Máriino Dielo), Komunita Sv. Egýdia a Bratstvo Spoločenstva a Oslobodenia.

Tieto krátke správy si v nijakom prípade nenárokujú býť vyčerpávajúce. Chcú len byť istým prostriedkom, hoci  nedokonalým, na šírenie kánonicko-právneho povedomia.  Žijme všetci spolu i každý na svojom mieste, vo svojej partikulárnej Cirkvi duchom Cirkvi univerzálnej, ktorú sprítomňuje v Ríme osoba Kristovho námestníka, pápeža. Staňme sa spolu s ním svedkami i šíriteľmi ducha sviežosti, múdrosti  a  lásky Kristovej cirkvi, aby každé ľudské spoločenstvo, kým nebudeme všetci jedno (porov. Jn 17, 21), bolo stále viac preniknuté právom, ktoré je «podmienkou lásky».

„… naučte sa tiež chápať a – odvažujem sa povedať – milovať kánonické právo v jeho vnútornej potrebe a vo formách jeho praktického využitia. Spoločnosť bez práva by bola spoločnosťou zbavenou práv. Právo je podmienkou lásky.“  (Úryvok z  listu pápeža Benedikta XVI. seminaristom zo dňa 18. októbra 2010.)

Foto: autor článku.

1 komentár

1 komentár. Článok: “Zo života kánonického sveta v Ríme v chronologickom poradí”

  1. Dudadňa 22. 04. 2011 o 13:10

    Ďakujem za tieto cenné informácie z Večného mesta z oblasti kánonického práva. Je mojim úprimným želaním, aby sa aj táto stránka “rozhýbala” a aby sme vždy mali “čerstvé” informácie a poznatky z tejto peknej a nami obľúbenej vednej disciplíny, ktorá je pre Cirkev užitočná a potrebná. Ešte raz úprimná vďaka. Fotka je – podľa môjho poznania – vnútornou časťou (nádvorím) Pápežskej univerzity Angelicum (sv. Tomáša Akvinského) v Ríme. Tesíme sa aj z aktivít Slovákov v Ríme.

      (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre