09 May 2011

Celopoľské súdne fórum: Gródek 2011

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

„Prednosti ako aj nedostatky kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva“ (Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa), taký je názov celopoľského súdneho fóra Gródek 2011, v poradí už V. cyklického stretnutia (2004, 2005, 2007 a 2009) pre pracovníkov cirkevného súdnictva. Vďaka veľkodušnosti poľských organizátorov a zaiste aj niekoľko rokov trvajúcim kolegiálnym a vzájomným priateľským vzťahom sa týchto stretnutí zúčastňujú od svojho začiatku aj  zástupcovia  Slovenskej spoločnosti kánonického práva (SSKP). Ani tento rok Slovákom nechýba pozvanie na toto podujatie, ktoré sa uskutoční na tradičnom mieste v malebnom prostredí tarnovskej diecézy v duchovno-formačnom centre „ARKA“ v Gródku nad Dunajcom, v Poľsku známom športovom a rekreačnom centre (bližšie pozri http://www.cfr-arka.pl), a tradičnom období v dňoch 13.-14. júna 2011.

Organizátori podujatia pod hlavným vedením prof. Tomasza Rozkruta z Pápežskej univezity Jána Pavla II. v Krakove (UPJPII), prideleného súdneho vikára tarnovskej diecézy, a pod vedeckým patronátom Rady práva Poľskej biskupskej konferencie, sa v pozývacom liste právom „chvália“ hosťom z Ríma. Bude ním prelát-audítor  Rímskej Roty Mons. prof. Grzegorz Erlebach, ktorý je dobre známy aj slovenskej kánonickej verejnosti. V roku 2006 totiž prijal pozvanie predsedníctva SSKP a na XIII. ročníku sympózia kánonického práva výstúpil s vysokoerudovanou prednáškou na tému „Odoslanie kauzy apelačnému tribunálu a jej pojednávanie (čl. 263-268 a 279-289 DC)“.

Mons. Grzegorz Erlebach (1954), pôvodom z opolskej diecézy, je t.č. jeden z dvoch Poliakov, ba dokonca Slovanov z dvadsaťjedenčlennného kolégia audítorov, čiže sudcov Tribunálu Rímskej Roty. Tým „prvým“ je dekan Rímskej Roty Mons. Antoni Stankiewicz, titulárny biskup z Novapietra. Pre národy východnej Európy, zvlášť so slovanskými jazykovými a kultúrnými koreňmi, je efektívna prítomnosť a sudcovská pôsobnosť Slovanov na Tribunáli apud Apostolicam Sedem veľmi významná. (Slováci mali na Rímskej Rote donedávna svoje zastúpenie počas dlhoročného pôsobenia preláta audítora Mons. Daniela Faltina, O.F.M. Conv. [1927-2008]).  Mons. Erlebach je v službách tohto Tribunálu od roku 1988, pričom do funkcie sudcu bol menovaný v roku 1997. Prednáša na Fakulte kánonického práva Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme ohľadne slobody manželského súhlasu a doktorandom Fakulty kánonického práva Angelica, teda Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme,  odovzdáva svoje bohaté skúsenosti z rotálnej jurisprudencie týkajúcej sa manželských káuz. Je jedným z popredných odborníkov na súčasnú otázku tzv. ekvivalentnej zhody rozsudkov, o ktorej pojednáva čl. 291, § 2 a 3 DC.

Program konferencie (mená a akad.tituly prednášateľov uvádzame v ich pôvodnom znení, rovnako aj názvy prednášok. Nie je zabezpečený preklad prednášok do slovenčiny – pozn. red.):

PONDELOK, 13. júna

12.30 Otvorenie konferencie, modlitba Anjel Pána

ks. dr hab. Tomasz ROZKRUT, prof. UPJPII: privítanie účastníkov podujatia

ks. prof. Grzegorz ERLEBACH, prelát-audítor Rímskej Roty: „Pojęcie tytułu nieważności małżeństwa“

13.30 Obed

15.15-16.00 Popoludňajšie zasadnutie

arcibiskup dr hab. Andrzej DZIĘGA, prof. Katolíckej univerzity v Lubline (KUL), predseda Rady práva Poľskej biskupskej konferencie: príhovor k účastníkom konferencie

ks. dr. Robert KANTOR, UPJPII: „Nieważność wyroku – przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej“

16.00-17.00 Káva

17.00-17.30

dr hab. Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ, prof. KUL: „Querella nullitatis – monolit instytucji a dwoistość formy“

Prestávka (sv. omša)

18.15-19.15 Diskusia

19.30 Priateľská večera v záhrade

UTOROK, 14. júna

7.30 Sv. omša

8.30-9.15 Raňajky

9.15-10.15 Dopoludňajšie zasadnutie

ks. dr hab. Tomasz ROZKRUT, prof. UPJPII: „Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim“

dr Wacław SREBRO, znalec Biskupského súdu v Tarnove: „Procesowy dialog biegłego z sędzią w procesie małżeńskim“

10.15-10.45 Káva

10.45-11.45

ks. prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER, Warminsko-Mazurska univerzita v Olsztyne (UWM): „Zadania adwokata związane z udziałem biegłych w procesie małżeńskim“

dr. Ursula NOWICKA, obhajca manželského zväzku na Metropolitnom súde vo Varšave: „Kontrola opinii biegłego w uwagach obrońcy węzla małżeńskiego“

11.45-12.15 Diskusia, pripomienky

12.15 Záver

12.30 Obed

Cena: 330 PLN. Záujemci môžu po predchádzajúcom avíze prísť do Gródku už skôr. Organizátori podujatia ďalej informujú, že vzhľadom na práce na vozovkách prichádzajúcich od Brzeska čiže z Wojnicze je potrebné ísť smerom na Zakliczyn a odtiaľto do Gródka n/Dunajcom. Kňazi nech si na koncelebráciu vezmú so sebou albu. Bude tiež možnosť objednať si materiál zo sympózia v cene 20 PLN.

Prihlášku je potrebné poslať do konca mája 2011 na adresu: ks. dr hab. Tomasz Rozkrut, prof. UPJPII, Plac Ojca Świętego Jana Pawła II 1, 33-100 Tarnów, Polska. Tel: +48/14/620 10 03. E-mail: sad_diec3@diecezja.tarnow.pl

Foto prevzaté z internetovej stránky: cfr-arka.pl

1 komentár

1 komentár. Článok: “Celopoľské súdne fórum: Gródek 2011”

  1. Ján Dudadňa 9. 05. 2011 o 13:47

    Ďakujem našej kolegyni Zuzane Dufincovej za tieto vzácne informácie. Odporúčam členom cirkevných súdov zúčastniť sa tohto podujatia, pretože Gródek nad Dunajcom sa nachádza veľmi blízko hraníc Poľska so Slovenskou republikou. Skrátka, je to pre nás veľmi blízko.

      (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre