10 Aug 2011

Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo organizuje v dňoch od 14. do 18. septembra 2011 Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave na pôde Fakulty kánonického práva Univerzity Štefana Wyszyńskeho na tému: Vykonávanie administratívnej moci v kánonickom právnom poriadku.

Program:

14. septembra 2011 (streda):

-8,00 – registrácia účastníkov v Aule Jána Pavla II. na Univerzite Štefana Wyszińskeho, ulica Devajtis 5

-10,30 – Pozdravné príhovory a úvodná prednáška v Aule Jána Pavla II.

-Predsedajúci: Prof. Janusz Kowal, SJ (Pápežská Gregorová univerzita, Rím)

-Pozdravné príhovory (Prof. Henryk Skorowski, rektor USW; Bronislaw Komorowsky, prezident Poľskej republiky; kardinál Kazimierz Nycz, arcibiskup a metropolita varšavský; Mons. Celestino Migliore, arcibiskup, apoštolský nuncius v Poľsku; Mons. Józef Kowalczyk, arcibiskup a metropolita v Hniezdne; prof. Barbara Kudrycka, ministerka školstva Poľskej republiky; prof. Patrick Valdrini, predseda Správnej rady Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo a prorektor Pápežskej lateránskej univerzity, Rím)

-Úvodná prednáška na tému: Vývoj správneho práva v platnej kánonickej legislatíve. Prednáša: Mons. Juan Ignacio Arrieta, biskup, sekretár Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov, podpredseda Správnej rady Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo, Vatikán.

-13,00 – obed

-15,00 – pokračovanie programu v Aule Jána Pavla II.

-Predsedajúci: Prof. Piero Antonio Bonet, Univerzita v Terame (Taliansko)

-Prednáška na tému: Základy správneho práva v Cirkvi. Prednáša: Prof. Józef Krukowski, Univerzita Štefana Wyszyńskeho, Varšava

-15,40 – prednáška na tému: Správa v Cirkvi od Corpus Iuris Canonici do Kódexu 1917. Prednáša: prof. Carlo Fantappié, Univerzita Karola Boromejského, Urbíno, Taliansko

-16,20 – prestávka na občerstvenie

-16,50 – prednáška na tému: Správa v Cirkvi po vydaní Kódexu 1917. Prednáša: prof. Alejandro W. Bunge, Pápežská katolícka univerzita Argentíny.

-17,30 – diskusia k predneseným prednáškam

-18,00 – Communicationes

Skupina A (v poľskom jazyku): Prof. Janusz Grežlikowski: Prvé diecézne semináre v Poľsku ako recepcia Dekrétu Tridentského koncilu o seminároch; Dr. Piotr Sadowski: Rímske pramene kánonického chápania „dišpenzu“; Prof. Andrzej Pastwa: Rozlíšenie „vonkajšieho fóra“, „vnútorného fóra“ a „fóra svedomia“ ako nevyhnutné kritérium právneho vyhodnotenia klauzuly „formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi“; Dr. Zbigniew Tracz: Trestný príkaz: chápanie a povaha.

Skupina B (románske jazyky): Prof. Antonio Interguglielmi: Dostatočnosť garancii na obranu obvineného v správnom mimosúdnom procese v zmysle kán. 1717 s osobitným zreteľom na prípady podozrenia zo spáchania závažnejších deliktov (de delicta graviora); Prof. Carlos Salinas Araneda: Návrhy latinskej Ameriky ohľadom správy v Cirkvi a kodifikácia Kódexu 1917; Prof. Burkhard Josef Berkmann: Nepokrstení ako adresáti jednotlivých administratívnych úkonov; Prof. Paolo Gherri: Koncepcia administratívnej „účinnosti“: vývojové línie.

Skupina C (v anglickom jazyku): Prof. Szabolcz Anzelm Szuromi: Stredoveké kánonické formy a kategórie jednotlivých administratívnych úkonov najmä v zbierkach kánonického práva 11. až 13. storočia; Prof. David-Maria Jaeger: Motu proprio „Omnium in mentem“ a jeho výklad a aplikácia vo svetle kán. 129 CIC; Prof. Hugo Adrian von Ustinov: Diecézny biskup a jeho správna moc pri vysluhovaní niektorých sviatostí.

-19,00 – večera

-20,00 – Valné zhromaždenie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

15. septembra 2011 (štvrtok)

10,30 – slávnosť udeľovania doktorátu „honoris causa“ kardinálovi Péterovi Erdo, arcibiskupovi metropolitovi Budapešti a prímasovi Maďarska; slávnosť sa bude konať v Auditorium Maximum UŠW na ulici Woycickiego 1/3

13,00 – obed

Predsedajúci: Prof. Ariel David Busso, Pápežská katolícka univerzita v Argentíne

Predmet poobedňajších prednášok: Vykonávanie správnej moci

Miesto konania: Aula Jána Pavla II., ulica Dewajtis 5.

15,00 – Prednáška na tému: Úlohy správy a cirkevné úrady. Prednáša: Prof. Salvatore Berlingó, Univerzita v Messine na Sicílii v Taliansku.

15,40 – Prednáška na tému: Riadna správna moc vlastná a zástupná. Prednáša: Prof. Józef Wroceński, Univerzita Kardinála Štefana Wyszyńskiego vo Varšave.

16,20 – prestávka na občerstvenie

16,50 – Prednáška na tému: Delegovaná moc a moc udelená prostredníctvom osobitného mandátu. Prednáša: Prof. Stephan Bernard Haering, Mníchovská univerzita v Bavorsku.

17,30 – Diskusia k témam prednášok

19,30 – Slávnostná večera usporiadaná kardinálom Kazimierzom Nyczom, varšavským arcibiskupom metropolitom na počesť nového doktora „honoris causa“ kardinála Pétera Erdo, budapeštianského arcibiskupa a metropolitu a prímasa Maďarska.

16. septembra 2011 (piatok)

9,30 – Valné zhromaždenie Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo

Aula Jána Pavla II., ulica Dewajtis 5

13,00 – obed

Predsedajúci: Prof. Paolo Moneta, Univerzita v Pise, Taliansko

Miesto: Aula Jána Pavla II., ulica Dewajtis 5

Predmet poobedňajších prednášok: Formy správnej činnosti: úkony a procedúry.

14,30 – Prednáška na tému: Administratívny úkon. Prednáša: Prof. Františka Péres-Madrid z Univerzity v Barcelone, Španielsko.

15,10 – Prednáška na tému: Administratívne procedúry. Prednáša: Prof. Olivier Echappé z Parížskeho katolíckeho inštitútu, Francúzsko

15,50 – prestávka na občerstvenie

16,20 – Prednáška na tému: Aplikovanie sankcií administratívnou cestou. Prednáša: Prof. Damián Guillermo Astigueta z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme.

17,00 – diskusia k predneseným prednáškam

17,30 – Communicationes

Skupina A (poľský jazyk): Prof. Wojciech Necel: Vykonávanie správnej moci v inštitútoch zasväteného života; Prof. Stanislaw Tymosz: Význam partikulárnych synod v cirkevnej správe; Prof. Andrzej Szymanski: Cirkevná advokácia ako prvok výkonu spravodlivosti Katolíckej cirkvi v Poľsku; Dr. Barbara Krupa: Administratívne úkony vydávané orgánmi verejnej správy ako orgánmi cirkevnej správnej moci.

Skupina B (poľsky jazyk): Dr. Piotr Skonieczny: Postup pri žiadostiach o dišpenz od celibátu; Dr. Bartosz Nowakowski: Význam kňazskej rady v správnom procese odvolania farára; Dr. Arkadiusz Domask: Úkony správneho práva predstavených v oblasti správy hmotných dobier na príklade vlastného práva Saleziánov; Prof. Damián Nemec: Výnosy Ústavného súdu Českej republiky v oblasti správnej autonómie cirkví a náboženských spoločností.

Skupina C (taliansky jazyk): Prof. Chiara Minelli: Rozumnosť administratívnych úkonov; Prof. Alessio Sarais: Zmysel mlčania pri administratívnej kánonickej procedúre; Prof. Franco Bolognini: Administratívna činnosť v kánonickom práve; Prof. Manuel Saturino Da Costa Gomes: Administratívna činnosť Konferencie biskupov Portugalska.

Skupina D (taliansky jazyk): Prof. Fernando Puig: Cirkevná moc a funkcia správy; Prof. Davide Salvatori: Administratívne a súdne dekréty vo vzťahu k termínu „mimosúdny dekrét“ v zmysle kán. 1341, § 1; Prof. Yuji Sugawara: Správa hmotných dobier ako výkon moci; Prof. Andriy Tanasiychuk: Dôležitosť partikulárneho práva pre službu katolíckej východnej cirkvi.

Skupina E (španielsky jazyk): Prof. Juan Fornés: Administratívna funkcia a nástroje flexibility v kánonickom právnom poriadku; Prof. Montserrat Gas Aixendri: Deklarácia o kánonickej vhodnosti pre vyučovanie katolíckeho náboženstva a jej dopad na štátne právo; Dr. Tomasz Bialobrzeski: Písaná forma administratívnych úkonov; Prof. Aurora López Medina: Administratívne úkony v CIC: charakteristika a klasifikácia.

18,10 – večera

19,00 – kultúrny program

17. septembra 2011 (sobota)

Téma dňa: Garancie a spôsoby kontroly výkonu správnej moci

Predsedajúci: Prof. Giorgio Feliciani, Katolícka univerzita Božského Srdca, Milano

Miesto: Aula Jána Pavla II. na ulici Dewajtis 5.

09,30 – Prednáška na tému: Systéme vyššieho dozoru a kontroly. Prednáša: Prof. Kurt Martens, Americká katolícka univerzita v USA.

10,10 – Prednáška na tému: Súdna ochrana. Prednáša: Prof. Javier Canosa, Univerzita sv. Kríža, Rím

10,50 – prestávka na občerstvenie

11,20 – diskusia k predneseným prednáškam

11,50 – Communicationes:

Skupina A (poľský jazyk): Prof. Tomasz Galkowski: Význam trojitého členenia moci Cirkvi na chápanie cirkevného práva; Dr. Pawel Malecha: Aktívnosť správnej moci počas súdneho rekurzu: vybrané otázky; Prof. Ginter Dzierźon: Polemika ohľadom definície reskriptu formulovaného kán. 59, § 1 CIC; Prof. Ambrozy Skorupa: Správna moc rehoľných predstavených; Prof. Zbigniew Suchecki: Administratívny rozmer trestov; Prof. Jan Krajczyński: Moc dišpentovať, ktorú majú farári, iní kňazi a diakoni.

Skupina „B“ (poľský jazyk): Dr. Marek Stoklosa: Prepustenie z klerického stavu administratívnou cestou na základe kompetencii priznaných Kongregácii pre náuku viery; Dr. Zbigniew Jaworski: Ako sa vyhnúť alebo vyriešiť administratívne spory v súlade s predpismi CIC; Dr. Urszula Nowicka: Či odpadnutie od Cirkvi formálnym úkonom je dišpenzom od kánonickej formy danej osobe, ktorá už nie je kánonickou formou viazaná? Marek Saj: Závislosť či nezávislosť predstaveného od jeho rady v rehoľnom inštitúte; Dr. Tomasz Wytrwal: Asignácia v kaznodejskom zákone.

Skupina „C“ (taliansky jazyk): Prof. Luis Navarro: Prepustenie z klerického stavu administratívnou cestou; Prof. Jesu Pudumai Doss: Procesné (administratívne) práva veriacich: poznámky vyplývajúce z kán. 221; Prof Raffaele Coppola: Procesné garancie po vydaní vlastného práva Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry; Maciej Tomasz Kubala: Prepustenie z klerického stavu in poenam a postup pri administratívnom procese v prípade fakúlt udelených Kongregácii pre klérus; Prof. Benedict Ejeh: Dôležitosť pastoračných rád pri správe diecézy a farnosti; Prof. Grzegorz Lesczyński: Náprava škody v administratívnom sporovom procese.

Skupina D (taliansky jazyk): Prof. Artur Miziński, biskup: Rekurz na Apoštolskú signatúru v prípade nezákonnosti administratívneho úkonu; Prof. Michele Madona: Cirkevná správa a vyučovanie náboženstva na verejných školách; Prof. Jesús Miňambres: Úlohy správy a správa cirkevných hmotných dobier; Prof. Giovanni Moscariello: Cirkevná vrchnosť a fenomén združovania sa v skúsenostiach cirkevných regionálnych súdoch v Taliansku; Prof. Matteo Nacci: „Prosba“ a „remonštrácia“: právno-historický vývoj administratívneho „nesúhlasu“ v Cirkvi; Prof. Alfredo Ottaviani: Administratívne úkony Vatikánskeho štátu sú mimo alebo vo vnútri kánonického právneho poriadku?

Skupina E (taliansko-francúzska): Prof. Rodolfo Carlos Barra: O vzťahu „úrad-orgán“ a „moc-kompetencia“ v kánonickom práve; Prof. Francesco Ventura: Moc vydávať zákony a prítomnosť subjektívnych práv v kánonickom práve; Prof. Jean Paul Durand: Starostlivosť o duše a kánonickosť: správa diecézy a charizmatické konanie; Prof. Dominique Le Tourneau: Administratívna spravodlivosť: aplikácia kán. 221, § 1; Prof. Antonio Viana: Spravodlivé vysluhovanie zástupnej moci riadenia v normatíve Rímskej kúrie.

13,00 – obed

Odpoludňajšia téma: Administratívne konanie Cirkvi a právny poriadok štátu

Predsedajúci: Prof. Cesare Mirabelli

Miesto: Aula Jána Pavla II. na ulici Dewajtis 5

15,00 – Prednáška na tému: Kánonický administratívny úkon a právny poriadok štátu. Prednáša: Prof. Miroslaw Sitarz z Katolíckej univerzity, Lublin

15,40 – Prednáška na tému: Užitočnosť civilných právnych nástrojov pri správe Cirkvi: možnosti a jej hranice. Prednáša: Prof. Helmuth Pree z Bavorskej univerzity v Mníchove.

16,20 – prestávka na občerstvenie

16,50 – diskusia k predneseným témam

19,00 – Sv. omša v katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti XIV. Medzinárodného kongresu kánonického práva. Sv. omši bude predsedať: kardinál Kazimierz Nycz, varšavský arcibiskup metropolita.

20,30 – Slávnostná večera usporiadaná primátorkou Varšavy pani Prof. Hanou Gronkiewicz-Waltz na počesť účastníkov Kongresu.

18. septembra 2011 (nedeľa)

Predsedajúci: Mons. Prof. Patrick Valdrini, prorektor Pápežskej lateránskej univerzity, Vatikán a predseda Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo.

Miesto: Aula Jána Pavla II. na ulici Dewajtis 5

09,30 – Oznámenie výsledkov volieb do Vedenia Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo

-Prednáška na tému: Administratívna moc v živote Cirkvi. Prednáša: Prof. Wojciech Góralski z USW vo Varšave

-Záverečné príhovory: Prof. Józef Wroceński, dekan Fakulty kánonického práva Univerzity Štefana Wyszyńskiego vo Varšave; Mons. Prof. Patrick Valdrini, predseda Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo a prorektor Pápežskej lateránskej univerzity, Vatikán.

13,00 – obed

Podrobnejšie i ďalšie informácie možno dostať na Sekretariáte Kongresu kánonického práva, ul. Dewajtis 5, 01-814 Warszawa; www.congress.uksw.edu.pl ; e-mail: prawokan(zavinač)uksw.edu.pl

Žiaden komentár

Komentáre