Archív pre December 2011

Dec 12 2011

Nové číslo časopisu Tribunál 2/2011

Autor:

V týchto dňoch vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, ktorý prináša informácie a články z kánonického a konfesného práva. Druhé tohtoročné číslo obsahuje preklad dokumentu Kongregácie pre klérus o kňazskej rade. Dokument rieši viaceré problémy koncepcie kňazskej rady tak, ako bola načrtnutá v Kódexe kánonického práva z roku 1983 a osobitne chcem poukázať azda na tri okruhy: problematiku zástupnosti diecézneho presbytéria kňazskou radou; participácia kňazskej rady na vykonávaní jurisdikcie diecézneho biskupa a napokon rozdiel medzi kňazskou a pastoračnou radou. pokračovať »

Žiaden komentár