12 Dec 2011

Nové číslo časopisu Tribunál 2/2011

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

V týchto dňoch vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, ktorý prináša informácie a články z kánonického a konfesného práva. Druhé tohtoročné číslo obsahuje preklad dokumentu Kongregácie pre klérus o kňazskej rade. Dokument rieši viaceré problémy koncepcie kňazskej rady tak, ako bola načrtnutá v Kódexe kánonického práva z roku 1983 a osobitne chcem poukázať azda na tri okruhy: problematiku zástupnosti diecézneho presbytéria kňazskou radou; participácia kňazskej rady na vykonávaní jurisdikcie diecézneho biskupa a napokon rozdiel medzi kňazskou a pastoračnou radou.

Štúdia prof. Jána Dudu na tému Vylúčenie dobra vernosti rieši uvedený titul manželskej nulity z pohľadu rotálnej jurisprudencie, najmä rozsudkov coram di Joriocoram Faltin. Zdá sa, že štúdia by mohla byť obohatením pre pracovníkov cirkevných súdov.

Štúdia Jozefa Skupina rieši aktuálnu liturgickú záležitosť spomínania mena biskupa v eucharistickej modlitbe. Zdá sa, že v treťom typickom vydaní Rímskeho misála v roku 2002, došlo k spresneniu vo Všeobecných smerniciach rímskeho misála najmä v čl. 149. Aj keď článok nerieši všetky načrtnuté úpravy v nejakej definitívnej podobe, predsa poukazuje na potrebu reflexie spomínaného 149. článku tretieho typického vydania Všeobecných smerníc.

Liturgické úkony beatifikácie a kanonizácie rieši vo svojej štúdii Anna Dudová. Vysvetľuje najmä tri problémy: historický vývin liturgických úkonov beatifikácie a kanonizácie; liturgické formuly beatifikácie a kanonizácie a napokon rieši teologickú povahu týchto úkonov.

Závažný problém účasti na sv. omši, ak po nedeli nasleduje bezprostredne prikázaný sviatok, rieši v štúdii Ján Duda. Svoju argumentáciu opiera zásadne o výklad kán. 1248, § 2 CIC 1983, ktorý chápe ako riadne pápežské magistérium. Ale svoju argumentáciu opiera aj o tézu, že cirkevným zákonom, ktorý viaže veriacich vo svedomí (pod hriechom) žiada Cirkev to minimum, s ktorým by sa veriaci nemali uspokojiť, ale mali by v prospech svojho posvätenia a svojej spásy urobiť viac. Problém však ponecháva aj na prípadnú ďalšiu diskusiu najmä zo strany cirkevných právnikov, ale aj liturgických a morálnych teológov.

Na poslednej stránke časopis už tradične predstavuje niektoré nové tváre Rímskej kúrie. Tentoraz ide o biskupa Barthélemy Adoukonou z Beninu (Afrika), ktorý je sekretárom Pápežskej rady pre kultúru, arcibiskupa José Octavia Ruiz Arenasa z Kolumbie, ktorý je sekretárom Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a arcibiskupa Giuseppe Versaldiho (Taliansko), ktorý je predsedom Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice.

Žiaden komentár

Komentáre