26 Mar 2012

Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Veľký kancelár Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) P. Bruno Cadoré, O.P.  vymenoval, so schválením Kongregácie  pre katolícku výchovu, dňa 26. marca 2012 v Ríme slovenského dominikána profesora Miroslava Konštanca Adama za rektora tejto univerzity. Stáva sa tak prvýkrát v histórii, kedy zaujme post rektora jednej z pápežských univerzít v Ríme Slovák. Jeho predchodca P. Charles Morerod, O.P. bol dňa 3. novembra 2011 Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za biskupa švajčiarskej diecézy Fribourg, Lausanne a Ženeva. Táto pápežská univerzita je zverená dominikánskej reholi  a je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II.

Páter Miroslav Konštanc Adam, O.P. sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach. Po gymnaziálnych štúdiách v rodnom meste v rokoch 1982-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V rokoch 1987-1990 pracoval v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár, bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov, 28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a 13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990-1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán študentov Ekonomickej univerzity vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského  v Ríme, ktoré zavŕšil 670-stránkovou prácou na tému I sacramenti dell’iniziazione cristiana nei rapporti interecclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia (Sviatosti kresťanskej iniciácie v interekleziálnych vzťahoch medzi katolíkmi latinského  a východného  obradu  na Slovensku). V roku 2001 sa stal prvým provinciálom Rehole dominikánov na Slovensku a bol ním do roku 2005. V rokoch 2001-2010 bol odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. V rokoch 2003-2005 bol sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy. Od 20. augusta 2003 na žiadosť predsedu Komisie na revíziu slovenského prekladu Kódexu pri KBS dostal menovanie za člena tejto komisie, pričom sa rýchlo zorientoval v už jej rozbehnutej práci a horlivo sa zúčastňoval jej pracovných stretnutí  až do 11. októbra 2005, kedy bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme. V letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunalu Rímskej diecézy a ostatných diecéz Lazia. Od roku 2009 je komisárom Kongregácie pre náuku viery a takisto Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského v Ríme.

Novovymenovaný rektor Angelica hovorí ôsmimi jazykmi a medzi svojimi rodákmi nezabúda ani na zemplínske nárečie. Aj preto si pomerne ľahko získava priazeň ľudí, ku každému si vie pohotovo nájsť vľúdne slovo, je otvorený ku všetkým s hlbokým zmyslom pre uskutočňovanie všeobecného bratstva medzi ľuďmi, neraz aj za cenu vlastného oddychu. Páter Konštanc, ako ho ľudia radi oslovujú, sa počas šestnásťročného pôsobenia na Angelicu, aj s prestávkami, v pozícii študenta, profesora a dekana prispôsobil na rímske prostredie a veľmi rýchlo si získal úctu svojich kolegov profesorov i študentov. Nikdy pritom nezabudol na srdečné prijatie slovenských pútnikov, ktorí sa s ním v Meste chceli osobne stretnúť. Stále ostal Slovákom s dobrým, šľachetným a štedrým srdcom i dlaňami. Má veľké množstvo priateľov po celom svete, mnohých si získal na rozličných jazykových kurzoch v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku a v USA, ktorých neskôr aj sobášil a od ktorých každoročne dostáva nejedno pozvanie prísť pokrstiť ich deti; prijíma aj pozvania kázať v slovenských misiách roztrúsených po svete.

V novembri 2011 mu rodné mesto Michalovce udelilo titul čestný občan mesta.

Okrem svojho členstva v SSKP je členom aj Společnosti pro církevní právo, ako aj talianskej kánonickej spoločnosti Associazione Canonistica Italiana, či Consociatio internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme má dnes štyri fakulty, a síce Fakultu teológie, Fakultu kánonického práva, Fakultu filozofie a Fakultu sociálnych vied. Okrem toho súčasťou Angelica je aj Inštitút spirituality, Inštitút sv. Tomáša Akvinského a Inštitút Mater Ecclesiae.

Pápežská univerzita štúdií sv. Tomáša Akvinského v Ríme má svoje historické korene v dávnominulom Studium v dominikánskeho rádu v Ríme.  Mons. Juan Solano,  už ako biskup v Cuzco v Peru († 14.1.1580), založil  taliansko-španielske kolégium sv. Tomáša pri konvente Panny Márie nad Minervou v Ríme, ktorého regenti museli patriť buď do rímskej alebo do španielskej provincie. Toto Kolégium, s Fakultou teológie zriadenou  pápežom Gregorom XIII. v roku 1580, bolo otvorené aj pre študentov, ktorí nepatrili do dominikánskeho rádu. Dňa 26. mája 1727 pápež Benedikt XIII. udelil väčším štúdiám Rádu, a teda aj Kolégiu sv. Tomáša, právo udeľovať externým študentom akademické stupne v teológii.

Vďaka veľkodušnosti kardinála Hieronyma Casanate († 2.3.1700), Kolégium sv. Tomáša bolo obohatené založením Casanaténskej knižnice, ktorá sa stala význačným centrom filozoficko-teologických štúdií v Ríme. V roku 1873 Kolégium sv. Tomáša muselo opustiť svoje sídlo v konvente nad Minervou a začalo sa obdobie sťahovania, počas ktorého nachádzalo útočisko v rozličných rímskych budovách. V roku 1882 bola pápežom Levom XIII. založená Fakulta filozofie a v roku 1896 aj Fakulta kánonického práva.

Vďaka starostlivosti bl. Hiacynta Márie Cormiera, O.P., generálneho predstaveného, získalo Kolégium sv. Tomáša dňa 2. mája 1906 od sv. Pia X. titul pápežské kolégium, ako aj zrovnoprávnenie udeľovania doktorátov so všetkými katolíckymi univerzitami vo svete.

Apoštolským listom zo dňa 8. novembra, ktorý následne 17. novembra 1908 vlastnoručne podpísal Najvyšší Veľkňaz, bolo zriadené namiesto Kolégia sv. Tomáša nové Pápežské Kolégium Angelicum so sídlom na Via San Vitale. Toto sa v roku 1932 presťahovalo do budovy niekdajšieho stredovekého dominikánskeho kláštora svätých Dominika a Sixta, ktorú práve s týmto úmyslom rozšírili.

V roku 1950 bol založený Inštitút spirituality, začlenený k Teologickej fakulte. V roku 1952 bol založený Inštitút sociálnych vied, začlenený k Filozofickej fakulte, ktorý bol v roku 1974 povýšený na hodnosť Fakulty.  Dňa 7. marca 1963 pápež  bl. Ján XXIII., svojím Motu proprio Dominicanus Ordo, povýšil Angelicum na hodnosť Pápežskej univerzity. Dňa 2. júla 1964 Vyšší Inštitút náboženských vied pre laikov Mater Ecclesiae bol začlenený do Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského. Aj mnohé ďalšie inštitúcie teologických a filozofických štúdií na základe ich žiadostí boli pridružené k tejto rímskej univerzite.

Univerzita má v súčasnosti 166 profesorov a 956 študentov, medzi ktorými nechýbajú ani študenti a študentky zo Slovenska.

Novozvolenému rektorovi srdečne blahoželáme k jeho menovaniu a prajeme mu, aby podľa vzoru sv. Tomáša Akvinkého bolo aj pre neho nasledovanie Krista i naďalej tým jediným v živote podstatným.


Životopisné údaje P. Miroslava Konštanca Adama, O.P. sú prevzaté zo slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu zo dňa 26.3.2012 a doplnené autorkou článku. Informácie o Angelicu prevzaté z Annuario Pontificio 2010, Città del Vaticano, LEV 2010, s. 1912; Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Angelicum, Ordine degli Studi Anno academico 2010-2011, s. III.

Viac informácií: www.pust.it

Foto:  autor článku.

Počet komentárov: 2

Počet komentárov: 2. Článok: “Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme”

  1. Dudadňa 30. 03. 2012 o 13:30

    Vyjadrujem aj ja potešenie z menovania pátra Konštanca O.P. do tejto významnej úlohy vo večnom meste a nepochybujem ani o jeho kvalitách, ani o tom, že zverenú úlohu bude vykonávať pre dobro Cirkvi. Blahoželám.

      (Citovať)  (Odpovedať)

  2. Matejdňa 4. 04. 2012 o 9:46

    Môžem potvrdiť vyššie spomenuté, pretože patrím medzi tých, ktorých sobášil a krstil im deti. Vždy sa tešíme na spoločné stretnutie, či už na humorné príbehy alebo aj niečo zaujímave, pretože Konštanc je ako chodiaca encyklopedia 🙂 Zvyčajne, keď ide kázať sa smeje, že veriaci sa budu cítiť ako na misiach, keďže bude miešať niekoľko prízvukov. Teším sa z tejto udalosti, ale aj tu platí, že každy úspech je zaplatený utrpením jeho vlastným alebo iných.

      (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre