08 May 2012

Nový rektor Angelica pozýva všetkých k spolupráci

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Pred časom sme na stránkach SSKP informovali o tom, že dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za nového rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme Prof. P. Miroslav Konštanc Adam, O.P., prvý Slovák na takomto poste. Dňa 4. mája 2012 o 12. 00 hod. v aule minor, pomenovanej tiež po sv. Rajmundovi z Peñafortu, tejto pápežskej univerzity sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia do úradu nového rektora  Angelica. Pri tejto príležitosti sa P. Adam zriekol svojho doterajšieho úradu dekana Fakulty kánonického práva tejto univerzity.

Slávnostnej inaugurácie nového rektora sa zúčastnili osobnosti cirkevného, akademického a spoločenského života v Ríme: páni kardináli, arcibiskupi a biskupi z Rímskej kúrie, veľvyslanci, zástupcovia primátora mesta Ríma a regiónu Lazio, rektori pápežských univerzít a ďalších cirkevných vysokých škôl, sudcovia preláti Rímskej Roty či už ako vyučujúci tejto univerzity alebo jej sympatizanti, rektori rímskych kolégií a seminárov, dekani a profesori, študenti, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici, ako aj početní priatelia profesora Adama. Slováci mali významné zastúpenie vďaka prítomnosti krajanov pôsobiacich v Ríme, ako napr.:  arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, S.J., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, kanonik pri Pápežskej Bazilike S.M. Maggiore Mons. Jozef  Kráľ, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici pán Jozef Dravecký s manželkou, delegátka veľvyslankyne SR pri Talianskej republike pani Martina Balunová,  Mons. Peter Smutelovič, oficiál Kongregácie per náuku viery, Mons. Jozef Krištof, oficiál Štátneho sekretariátu pri Svätej Stolici, sr. M. Katarína Krištofová, SDR, generálna predstavená Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa a bývalá absolventka Angelica, a mnohí ďalší, ako aj Mons. Peter Holec, súdny vikár Košického metropolitného tribunálu, ktorého sudcom bol tri roky aj nový rektor Angelica. Nechýbali ani slovenskí študenti z Angelica, ako aj z iných prestížnych pápežských rímskych univerzít  a inštitútov.

Milým kultúrnym príspevkom bol úvodný spev  zboru z Angelica a na záver nechýbali staroslovienske spevy Blahoslovi moja duša Hospoda a vinš Mnohaja  blahaja lit v podaní slovenských gréckokatolíckych kňazov, študentov Pápežského orientálneho inštitútu v Ríme, kde profesor Adam tiež prednáša.

Nový rektor Angelica sa po úvodných pozdravoch a po zložení vyznania viery a prísahy vernosti Učiteľskému úradu Cirkvi, prítomným prihovoril v talianskom a anglickom jazyku, vzhľadom na dvojjazyčné zameranie univerzity, týmito slovami:

Každé ráno stretávam študentov, ktorí vstupujú do posluchárni našej pápežskej univerzity, pozorujem ich a takto uvažujem: osemdesiat percent z nich sú cudzinci zo všetkých národov, rás a jazykov, rôznych životných stavov: seminaristi, zasvätení, diakoni, kňazi a  mnohí laici, muži a ženy. Aj profesorský zbor svojím zložením kopíruje toto nezmerateľné bohatstvo kresťanského povolania. Všetko toto mi dáva zakúšať pravú univerzálnosť a katolicitu v centre Ríma, od stredoveku nazývaného «patria communis (spoločná vlasť)».

Odkedy som prišiel na Angelicum, v septembri 1996, hneď som sa cítil vo vnútri našej univerzity doma a dobro a prosperita našej akademickej inštitúcie sa stali súčasťou poslania môjho života.  Po ukončení svojich štúdií som bol vymenovaný za profesora, neskôr za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora našej univerzity. Nedávno som bol vymenovaný za rektora akademického sídla, uprostred ktorého sa teraz nachádzame.  Je to pre mňa je to veľká česť a zároveň veľký záväzok, ktorý si vyžaduje zodpovednosť. Úprimne ďakujem Pánu Bohu a prosím o jeho požehnanie a milosti.  Ďakujem všetkým tým, ktorí ma zvolili a takto mi prejavili dôveru“.

Ďalej sa nový rektor poďakoval Veľkému kancelárovi a Magistrovi dominikánskeho rádu P. Brunovi Cadoré, O.P. a členom jeho generálnej rady, ktorý mu zveril tento prestížny post; prefektovi Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinálovi Zenonovi Grocholewskému, ktorý potvrdil jeho menovanie; svojim štyrom žijúcim predchodcom rektorom, ktorých aj osobne pozná a ktorí boli preňho vzorom profesionality a plného odovzdania sa pre dobro univerzity; Prof. P. Michaelovi Carragherovi, O.P., ktorý ako prorektor od 8. novembra minulého roku až do prevzatia úradu nového rektora riadil túto univerzitu; a všetkým tým, ktorí prijali pozvanie na jeho inauguráciu ako znak bratského spoločenstva a priateľstva.

„Čo sa týka môjho programu“, pokračoval rektor, „tento je jasne definovaný Apoštolskou konštitúciou Sapientia Christiana a inštrukciami Kongregácie pre katolícku výchovu a iných dikastérií Rímskej kúrie, aktami generálnych kapitúl dominikánskeho rádu a rozhodnutiami Magistra tejto rehole, ktorý je súčasne Veľkým kancelárom dominikánskej univerzity v Meste.

Univerzita prechádza obdobím výmeny generácii pedagogického zboru. Je načim pokračovať už v začatom procese revízie Štatútov univerzity na báze jasných princípov subsidiarity, ako aj preformulovať poslanie univerzity. Nemôžem to uskutočniť sám a preto vás prosím, aby ste mi pomáhali zrealizovať tento náš spoločný projekt.  Mojím úmyslom je skutočne pokračovať v budovaní našej Pápežskej univerzity a prispieť k jej transformácii, aby sa stala moderným centrom univerzitných štúdií v Meste, známym po celom svete vďaka kvalite svojho vyučovacieho a študijného procesu, výskumu a ponuke mnohých iných služieb pre našich študentov.

Preto som ochotný vypočuť si každú dobre mienenú radu alebo odporúčanie zo strany kohokoľvek. A tak pozývam všetkých, pedagógov aj študentov, ako aj administratívny personál k spolupráci so mnou, aby sme spolu rozvíjali rozličné projekty, vďaka ktorým zabezpečíme lepší chod našej univerzity.

Nech nám všetkým pomáha príhovor Panny Márie, Stolice Múdrosti, sv. Tomáša Akvinského, patróna našej univerzity, a všetkých svätých rehole kazateľov. Ďakujem vám všetkým”.

Duch bratstva, akademickej a priateľskej úcty sprevádzal všetkých prítomných aj na spoločnej recepcii usporiadanej na nádvorí tejto prestížnej rímskej univerzity Angelicum, ktorá nesie meno po anjelskom učiteľovi sv. Tomášovi Akvinskom, za jeho života nazývaného „doctor angelicus

Želáme a vyprosujeme novému rektorovi, aby duch hesla tejto univerzity „Caritas veritatis (Láska z pravdy) ho inšpiroval a sprevádzal na tomto významnom poste.

Fotogaléria z inaugurácie rektora Angelica, ktorú zverejnili americkí dominikáni na webovej stránke newyorskej provincie: www.ordopraedicatorum.org

Ilustračné foto: logo Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme a nový rektor Angelica (uvedený zdroj)

Žiaden komentár

Komentáre