20 May 2016

Slovák – sudca Tribunálu Rímskej roty

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

PrisahaKonstanc_065Dňa 22. marca 2016 vymenoval Svätý Otec František za sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej Roty člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva slovenského dominikána P. Miroslava Konštanca Adama,  OP.

Dňa 21. apríla 2016 v sídle tribunálu Rímskej roty zložil P. Konštanc Adam, O.P. slávnostnú prísahu. Končiaci rektor Pápežskej univerzity Sv. Tomáša Akvinského v Ríme sa účastníkom tohto slávnostného aktu prihovoril týmito vrúcnymi slovami vďaky a uznania.  Príhovor zaznel v talianskom jazyku, my však prinášame jeho preklad so schválením samého autora.

Eminencie najdôstojnejší páni kardináli,

Excelencie najdôstojnejší arcibiskupi a biskupi,

Excelencia dekan Rímskej roty,

Excelencie páni Ambasádori,

Najdôstojnejší Monsignori preláti Audítori Rímskej roty,

Najdôstojnejší Monsignori a oficiáli Rímskej kúrie,

Magnificencie rektori, spektability dekani,

Najdrahší profesori, páni advokáti,

Drahí študenti a priatelia!

 

Dnešný slávnostný akt zloženia prísahy je príležitosťou, aby som sa poďakoval v prvom rade Pánu Bohu, darcovi každého dobra, a Svätému Otcovi Františkovi, ktorý ma povolal, aby som vykonával delikátnu úlohu vysluhovania cirkevnej spravodlivosti v mene a z poverenia Nástupcu sv. Petra.  

Ďakujem Excelencii dekanovi Rímskej roty monsignorovi Piovi Vitovi Pintovi, ktorý ma navrhol na menovanie ako vhodného a pripraveného.

Chápeme, že každý cirkevný sudca, služobník pravdy v spravodlivosti, sa takým nerodí, ale sa takým postupne stáva. Musí dospieť k všestrannej zrelosti ľudskej a kultúrnej pomocou štúdia disciplín filozofických, teologických, právnických a iných, pomocou súdnej praxe, vysluhovaním sudcovského úradu s pastoračným duchom, aby napokon sledoval dobro veriacich a budoval kresťanskú komunitu, ako to zdôraznil Svätý Otec František vo svojom príhovore k Tribunálu Rímskej roty dňa 24.1.2014.

Ďakujem Rádu bratov kazateľov, ktorého som členom, za bohatú vedeckú a lingvistickú formáciu, ktorej sa mi dostalo a vďaka ktorej som vlastne mohol v Dominikánskom ráde zastávať významné úlohy v riadení i na akademickom poli, alebo lepšie, bol som provinciálom na Slovensku, dekanom fakulty kánonického práva a rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Meste.

Celkom zvláštnym spôsobom chcem vyjadriť vďaku za dôveru, ktorú mi prejavili moji generálni predstavení, teda Najdôstojnejší P. Timothy Radcliffe, O.P., Excelencia najdôstojnejší Monsignore Carlos Alfonso Azpiroz Costa, O.P., a aktuálny Magister rádu najdôstojnejší P. Bruno Cadoré, O.P.

Som vďačný svojmu prvému majstrovi kánonického práva počas mojich štúdií na Teologickej fakulte v Olomouci v Českej Republike profesorovi Edwardovi Góreckému z Wrocławy, ktorý mi odovzdal krásu kánonického práva a jeho pastoračnú funkciu.

Ďalej ďakujem svojim vynikajúcim majstrom kánonického práva, ktorých som mal to šťastie počúvať počas mojich rímskych štúdií. Od nich som sa naučil, že celé právo stojí v službe spravodlivosti, ktorá musí byť vždy na prvom mieste; lebo inak hrozí, že sa naplní známe príslovie: Summum ius summa iniuria  (vrchol práva, vrcholná nespravodlivosť).

S vďakou si dnes spomínam aspoň na niektorých mojich profesorov: na zosnulého P. Benita Gangoitiho, O.P., a na žijúcich: P. Francisca Javiera Ramosa, O.P., P. Angela Giuseppe Urru, O.P., P. Artura Bernala Palaciosa, O.P., P. Luisa Garcíu Matamoru, O.P., P. Sebastiana Paciollu, O.Cist., P. Michaela Carraghera, O.P., profesora Giuseppe Dalla Torre, najdôstojnejšieho Monsignora Egidia Turnaturiho a najdôstojnejšieho Monsignora José Maríu Serrano Ruiz, obaja emeritní Preláti audítori Rímskej roty, a tiež na tu prítomného Excelenciu najdôstojnejšieho Monsignora Dimitriosa Salachasa, ktorý bol tiež moderátorom mojej doktorskej dizertácie.

Keď hovoríme o veľkých majstroch rotálnej jurisprudencie, chcel by som dnes pripomenúť zosnulého Monsignora Daniela Faltina, môjho rodáka, Preláta audítora Rímskej roty v rokoch 1986 až 2001, ktorý má prijímal vo svojej kancelárii v tomto Palazzo della Cancelleria, keď som ho prosil o nejaké právnické konzultácie. Dodnes si starostlivo uchovávam exemplár latinsko – slovenského vydania Codex Iuris Canonici, ktorý mi daroval so svojím vlastnoručným podpisom. Dúfam, že budem jeho dôstojným nástupcom!

Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať najdôstojnejším pánom súdnym vikárom cirkevných tribunálov z rôznych krajín, ktorí ma za posledných pätnásť rokov pozvali vykonávať sudcovskú službu vo svojich tribunáloch a od ktorých som sa mnoho naučil.

Som mimoriadne vďačný Monsignorovi Petrovi Holecovi, súdnemu vikárovi Metropolitného tribunálu v Košiciach na Slovensku, Monsignorovi Charlesovi Chaffmanovi, súdnemu vikárovi v Los Angeles v Kalifornii, Monsignorovi Rosariovi Colantoniovi, Don Sabinovi Arditovi, S.D.B., a Don Lucovi Sansalone, títo poslední traja sa vystriedali v úrade súdneho vikára Tribunálu prvej inštancie Rímskeho vikariátu. Som vďačný aj sudcom spomenutého tribunálu za ich bratské prijatie do kolégia.

Osobitné poďakovanie smerujem Pátrovi Brunovi Cagliotimu, O.P., Priorovi mojej rehoľnej komunity Angelicum. Aj on je profesorom kánonického práva a cirkevným sudcom po celý svoj život. Ďakujem mu za jeho cenné rady tak právnické ako aj bratské, ktorými mi neraz poslúžil.

Napokon sa chcem poďakovať svojim kolegom dekanom, pedagógom a vyšším úradníkom Pápežskej univerzity Svätého Tomáša Akvinského v Meste, spolubratom dominikánom mojej rehoľnej komunity Angelicum  i všetkým vám, moji priatelia.

Sľubujem, že úlohu sudcu Rímskej roty budem vykonávať s radosťou a pokojom zverujúc seba a všetky súdne sporové kauzy Panne Márii, Stolici Múdrosti, spoliehajúc sa aj na príhovor patróna kánonistov svätého Rajmunda z Peňafortu.

 Vrelo ďakujem všetkým, ktorí mi prejavili svoju dôveru a ktorí mi boli a budú bratsky nápomocní v tomto mojom novom poverení.

 

Foto: Dominik Macák

Fotogaléria prevzatá z TK KBS:

http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2016%2F04%2F21_ROPrisaha&pn=1

Počet komentárov: 2

Počet komentárov: 2. Článok: “Slovák – sudca Tribunálu Rímskej roty”

  1. 1dňa 26. 01. 2022 o 11:39

    k6mRDNsW’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

      (Citovať)  (Odpovedať)

  2. 1dňa 26. 01. 2022 o 11:39

    -1)) OR 79=(SELECT 79 FROM PG_SLEEP(15))–

      (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre