29 Mar 2018

XIX. SYMPÓZIUM KÁNONICKÉHO PRÁVA 2018

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Slovenská spoločnosť kánonického práva od roku 1991 pravidelne organizuje školenia pre cirkevných sudcov, advokátov, pracovníkov cirkevnej justície a všetkých záujemcov o kánonicko-právne disciplíny. Toho roku sa ukutoční v poradí už XIX. ročník. Na začiatku tejto chvályhodnej tradície na Slovensku stáli Mons. Daniel Faltin, rodák z Kuriman a sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana v Ríme a J.E. Mons. Zenon Grocholewski (dnes kardinál a emeritný prefekt Kongregáciu pre katolícku výchovu), vtedy tajomník Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. Tohto roku sa sympózium bude konať od 27.8.2018 (pondelok) do 31.8.2018 v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Prinášame o tomto podujatí prvé základné informácie.

Prednášajúci a témy

Veľký priestor sa tohtoročnom sympóziu dostali témy, ktoré sa týkajú prípravy na manželstvo a rodinu a následné duchovné sprevádzanie manželov po sobáši. Na túto tému bude prednášať prof. JCDr. Janusz Kowal, SJ., profesor Fakulty kánonického práva z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovuzosobášených: právne aspekty). Podobnú tému má aj profesor JCDr. Alessandro Fadda z Teologickej fakulty v Cagliari (Sardínia, Taliansko) (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovu zosobášených: pastoračno-právne aspekty sprevádzania, rozlišovania a integrácie). Na túto tému sa pripravuje ešte jedna prednáška, ale sa očakáva, či pozvaný prednášateľ svoju účasť definitívne potvrdí.

Už tradične na sympóziu sa dáva primeraný priestor témam manželského a procesného kánonického práva. Nebude tomu inak ani na tohtoročnom sympóziu. Z Rímskej Roty prijali pozvanie Mons. Miroslav Konštanc Adam, O.P. a Mons. Grzegorz Erlebach. Obaja sú sudcami Apoštolského tribunálu Rota Romana. Mons. Adam bude prednášať na tému Anorexia a bulímia a judikatúra Rímskej Roty a Mons. Erlebach na tému Vykonateľnosť súdneho rozsudku manželskej nulity. K uvedeným dvom prednášajúcim a manželskej a procesnej téme sa pridajú aj ďalší prednášatelia. Profesor Janusz Kowal z Gregoriány prednesie tému týkajúcu sa prípadných nových titulov manželskej nulity v zmysle Čl. 14 Procedurálnych noriem reformy pápeža Františka. Veľmi zaujímavým témam sa budú venovať profesori z Fakulty kánonického práva z Benátok. Prof. Giuliano Brugnotto bude hovoriť na tému Sprevádzanie stránok počas procesu manželskej nulity a prof. Ejeh bude hovoriť na tému Právna pomoc stránkam pri procese manželskej nulity podľa novej legislatívy pápeža Františka.

Tretím okruhom tém, ktorým sa bude venovať tohtoročné kánonicko-právne sympózium, sú iné témy, ktorí súvisia s kánonickým právom, resp. s manželským alebo procesným právom. Mons. Pawel Malecha, pridaný promótor spravodlivosti Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry bude hovoriť o Profanácii kostola non sordido (nie na neúctivé ciele). Je to téma, ktorá je v kompetencii Apoštolskej signatúry a stáva sa čoraz viac aktuálnou. A docent JUDr. JCDr. Stanislav Přibyl bude hovoriť o Počiatkoch a vývoji cirkevných inštitúcii s osobitným zreteľom na súdnictvo. Mons. Miroslav Adam Konštanc z Rímskej Roty prednesie prednášku na dôležitú tému Nezavŕšenosť manželstva (matrimonium non consumatum): právne aspekty. Dôležitosť tejto témy spočíva v tom, že takéto manželstvo – za určitých okolností – môže najvyšší veľkňaz rozlúčiť.

Ďalšie informácie

Účastníci sympózia sa môžu prihlásiť na celé sympózium alebo na len na vybrané prednášky. Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje Kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Ubytovať sa je možné aj v Penzióne sv. Martina v Spišskej Kapitule. Bližšie informácie všetkým záujemcom poskytneme na stránke www.sskp.kapitula.sk alebo na telefónnom čísle Cirkevného súdu Spišskej diecézy 053/419 4177 (Dr. Jozef Skupin a Mgr. Igor Dlugosch). Prihlásiť sa možno na adrese: Slovenská Spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie alebo aj elektronicky sskp@kapitula.sk

Inojazyčné prednášky budú preložené a tlmočené v slovenskom jazyku. Napokon bude vydaná publikácia Ius et iustitia, acta symposii iuris canonici, kde budú uvedené prednášky v pôvodnom jazyku i v slovenskom preklade.

Žiaden komentár

Komentáre