02 Aug 2018

PROGRAM XIX. SYMPÓZIA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

 

Pondelok (Lunedì) 27. 8. 2018

 

Príchod účastníkov a ubytovanie (od 18. – 21. hod.)

Arrivo dei partecipanti (dalle ore 18 al 21)

 

 

 

Utorok (Martedì) 28. 8. 2018

 

Moderuje: J.E.Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup, metropolita

Moderatore: S.E.R. Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, Arcivescovo metropolita di Bratislava, Presidente della Conferenza Episcopale Slovacca

 

8:00   Raňajky

 

9:00   Pozdravné príhovory a otvorenie sympózia

Apertura del Simposio

 

9:15   Aktuálne otázky prípravy na slávenie manželstva (J.E.Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup, metropolita)

Preparazione al matrimonio (S.E.R. Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, Arcivescovo metropolita di Bratislava)

 

11:00   Pastorácia rozvedených a znovuzosobášených: práv-ne aspekty (P. Janusz KOWAL, SJ., profesor Fakulty kánonického práva, Gregoriána, Rím)

Pastorale dei divorziati e risposati: aspetti giuridici (Prof. P. Janusz KOWAL, SJ., professore ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico – Pontificia Univesità Gregoriana, Roma)

 

12:30   Obed

 

15:00   Čl. 14. Procedurálnych noriem: či jestvuje možnosť ďalších titulov manželskej nulity? (P. Janusz KOWAL, SJ., profesor Fakulty kánonického práva, Gregoriána, Rím)

Art. 14 di Norme procedurali: possibile apertura alle nuovi capi di nullità? (Prof. P. Janusz KOWAL, SJ., professore ordi-nario nella Facoltà di Diritto Canonico – Pontificia universita Gregoriana, Roma)

 

17:00   Sv. omša v katedrále

 

18:00   Večera

 

19:30 Prezentácia elektronických služieb tribunálu

 

 

 

Streda (Mercoledì) 29. 8. 2018

 

Moderuje: J.E.Mons. Bernard BOBER, košický arcibiskup, metropolita

Moderatore: S.E.R. Mons. Bernard BOBER, Arcivescovo, Metropolita di Košice

 

7:00   Sv. omša v katedrále

 

8:00   Raňajky

 

9:00   Profanácia chrámu „non sordido“ vo svetle platnej kánonicko-právnej legislatívy a výzvy Cirkvi v súčasnej dobe (Mons. Paweł MALECHA, pridaný promótor spravodlivosti Apoštolskej signatúry, Rím)

La riduzione di una chiesa in uso profano non sordido alla luce della normativa attuale (Mons. Paweł MALECHA, Promotore di giustizia sostitudo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Roma)

 

11:00   Vykonateľnosť rozsudku manželskej nulity (Mons. Grzegorz ERLEBACH, sudca Rímskej Roty, Vatikán)

L´esecutivita della sentenza di nullita matrimoniale (Mons. Grzegorz ERLEBACH, Prelato Uditore della Rota Romana, Città del Vaticano)

 

12:30   Obed

 

15:00 Blízkosť a sprevádzanie stránok počas procesu man-želskej nulity: niektoré pastoračno-právne aspekty re-formy pápeža Františka (Prof. Gulliano BRUGNOTTO, dekan Fakulty kánonického práva v Benátkach)

Accompagnamento delle parti e prossimità nel processo matrimoniale canonico (Mons. Prof. Giuliano BRUGNOTTO, Preside della Facoltà di Diritto Canonico in Venezia)

 

16:30 Právna pomoc vo svetle reformovaného procesu manželskej nulity (Mons. Benedict Ndubueze EJEH, profesor Fakulty kánonického práva v Benátkach)

Il patrocinio alla luce del riformato processo matrimoniale canonico (Mons. Benedict Ndubueze EJEH, professore della Facoltà di Diritto Canonico in Venezia)

 

18:00   Garden party

 

 

Štvrtok (Giovedì) 30. 8. 2018

 

Moderuje: J.E. Mons. Štefan SEČKA, spišský biskup

Moderatore: S.E.R. Mons. Štefan SEČKA, Vescovo di Spiš

 

7:00   Sv. omša v katedrále

 

8:00   Raňajky

 

9:00   Defekty prijímania potravy (anorexia a bulímia) a ju-dikatúra Roty (Mons. Miroslav Konštanc ADAM, sudca Rímskej Róty, Vatikán)

Disturbi alimentari (anoressia e bulimia) e giurisprudenza rotale (Mons. Miroslav Konštanc ADAM, Prelato Uditore della Rota Romana, Città del Vaticano)

 

11:00   Matrimonium non consumatum: kánonicko-právne aspekty (Mons. Miroslav Konštanc ADAM, sudca Rímskej Roty, Vatikán)

Inconsumazione del matrimonio: aspetti giuridici (Mons. Miroslav Konštanc ADAM, Prelato Uditore della Rota Romana, Città del Vaticano)

 

12:30   Obed

 

15:00   Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovu-zosobášených: právne aspekty sprevádzania, rozlišo-vania a integrácie (Mons. Alessandro FADDA, profesor teologickej fakulty, Sardínia, Taliansko)

Cura pastorale dei divorziati e/o risposati: aspetti giuridico-pastorali di accompagnamento, discernimento e integrazione (Mons. Prof. Alessandro FADDA, Professore della Facoltà di teologia della Sardegna, Italia)

 

16:30   Vznik a vývoj cirkevných štruktúr s osobitným zre-teľom na vykonávanie súdnej moci (Doc. JUDr. JCDr. Stanislav PŘIBYL, Česká republika)

Instituzioni della Chiesa primitiva con speciale riferimento a quelli Giudiziali (Doc. JUDr., JCDr. Stanislav PŘIBYL, Professore di Facoltà di teologia in České Budejovice, Republica Ceca)

 

18:00   Koniec sympózia

Conclusione del Simposio

 

18:30 Večera

 

 

 

Piatok (Venerdì) 31.8.2018

 

7:00   Sv. omša v katedrále

 

8:00   Raňajky

 

 

Miesto konania

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské Podhradie

Slovensko

 

 

Odborní garanti

Mons. ICDr. Tibor Hajdu

Mons. prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

ICLic. František Šútor

ICDr. Jozef Kuneš, PhD.

 

 

Organizátori

 

Slovenská spoločnosť kánonického práva

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Konferencia biskupov Slovenska

 

 

Kontakt a prihlášky

Slovenská spoločnosť kánonického práva

Spišská Kapitula 13

053 04 Spišské Podhradie

email: sskp@kapitula.sk

Tel.: 053 / 419 41 77

Žiaden komentár

Komentáre