Rubrika 'Informácie'

Dec 12 2011

Nové číslo časopisu Tribunál 2/2011

Autor:

V týchto dňoch vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, ktorý prináša informácie a články z kánonického a konfesného práva. Druhé tohtoročné číslo obsahuje preklad dokumentu Kongregácie pre klérus o kňazskej rade. Dokument rieši viaceré problémy koncepcie kňazskej rady tak, ako bola načrtnutá v Kódexe kánonického práva z roku 1983 a osobitne chcem poukázať azda na tri okruhy: problematiku zástupnosti diecézneho presbytéria kňazskou radou; participácia kňazskej rady na vykonávaní jurisdikcie diecézneho biskupa a napokon rozdiel medzi kňazskou a pastoračnou radou. pokračovať »

Žiaden komentár

May 09 2011

Celopoľské súdne fórum: Gródek 2011

„Prednosti ako aj nedostatky kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva“ (Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa), taký je názov celopoľského súdneho fóra Gródek 2011, v poradí už V. cyklického stretnutia (2004, 2005, 2007 a 2009) pre pracovníkov cirkevného súdnictva. Vďaka veľkodušnosti poľských organizátorov a zaiste aj niekoľko rokov trvajúcim kolegiálnym a vzájomným priateľským vzťahom sa týchto stretnutí zúčastňujú od svojho začiatku aj  zástupcovia  Slovenskej spoločnosti kánonického práva (SSKP). Ani tento rok Slovákom nechýba pozvanie na toto podujatie, ktoré sa uskutoční na tradičnom mieste v malebnom prostredí tarnovskej diecézy v duchovno-formačnom centre „ARKA“ v Gródku nad Dunajcom, v Poľsku známom športovom a rekreačnom centre (bližšie pozri http://www.cfr-arka.pl), a tradičnom období v dňoch 13.-14. júna 2011. pokračovať »

1 komentár

Oct 15 2010

Kódex kánonov Východných cirkví oslavuje 20 rokov

„Samotné trvalé želanie rímskych biskupov, známe už od počiatku kánonickej  kodifikácie Východných cirkví, promulgovať dva kódexy, jeden pre Latinskú cirkev, druhý pre Východné katolícke cirkvi, celkom jasne ukazuje, že si prajú, aby obidva boli zachovávané, čo sa v Cirkvi Božím riadením uskutočňuje; aby Cirkev spojená jediným Duchom dýchala akoby dvoma pľúcami Východu a Západu a stala sa v Kristovej láske akoby jedným srdcom s dvoma komorami.“ „Čo sa týka celkovej záležitosti ekumenického hnutia vzbudeného milosťou Ducha Svätého k naplneniu úplnej jednoty celej Kristovej cirkvi, nový Kódex nielen že tomu ani v najmenšom nestojí v ceste, ale skôr viac napomáha. Tento Kódex totiž chráni samotné základné právo ľudskej osoby, a síce vyznávať vieru každého vo vlastnom obrade, väčšinou získanom už v matkinom lone, čo je pravidlom každého «ekumenizmu».“ (Ján Pavol II., Ap. konšt. Sacri canones) pokračovať »

1 komentár

Oct 13 2010

Mladí právnici na seminári o náboženskej slobode a pluralizme

V dňoch 26.-30. júla 2010 sa  pod záštitou medzinárodnej komisie Comunione e diritto (Spoločenstvo a právo) konal v Nemecku V. ročník  medzinárodného letného seminára  pre študentov práva a mladých právnikov. Po predchádzajúcich rokoch, kedy sa táto skupina mladých ľudí otvorená vždy novým účastníkom stretla dvakrát v rakúskom Bad Ischl a následne v rumunskom Sibiu, či pred rokom v mestečku Rotselaar pri Bruseli, tento rok ju hostilo ekumenické centrum v bavorskom Ottmaringu. pokračovať »

1 komentár

Oct 01 2010

Čestný doktorát kardinálovi Grocholewskému: už sedemnásty!

Autor:

Už tretia rumunská univerzita dňa 5. novembra 2010 udelí poľskému kuriálnemu kardinálovi a čestnému členovi Slovenskej spoločnosti kánonického práva, doktorát honoris causa (čestný doktorát). V roku 2006 mu udelila čestný doktorát Štátna univerzita v Bukurešti, potom v roku 2009 Univerzita v Cluj – Napoca a napokon teraz v novembri Univerzita v Iasi. Možno by na tom nebolo nič pozoruhodné, ale Rumunsko je krajinou s dominantným postavením Pravoslávnej cirkvi. Ak však predstaviteľ Rímskej cirkvi žne toľké úspechy v Pravoslávnej krajine, ide o skutočne neobvyklú záležitosť. pokračovať »

Žiaden komentár

Sep 22 2010

Konferencia v Toruni: katolíci a politika

Autor:

Wyźsza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej v poľskom Toruni organizuje v dňoch 26.-27. novembra 2010 III. Medzinárodný kongres na tému “Katolíci a politika: šance i riziká”. V rámci Kongresu budú môcť poslucháči si vypočuť až jedenásť prednášok odborníkov z Vatikánu, Veľkej Británie, Španielska, Spojených štátov amerických, Austrálie, Írska, Argentíny, Chile a Talianska. pokračovať »

Žiaden komentár

« Späť