Rubrika 'Informácie'

May 14 2012

Príhovor predsedu SSKP na zádušnej sv. omši Mons. Tondru

Autor:

V utorok 8. mája 2012 o 16. hodine sa konala zádušná sv. omša za emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V závere sv. omše zazneli aj rozlúčkové reči. Za Slovenskú spoločnosť kánonického práva prehovoril predseda SSKP Mons. Ján Duda. Keďže príhovory boli spravidla krátke, uvádzame celé znenie príhovoru predsedu slovenských cirkevných právnikov: “Na základe Stanov Slovenskej spoločnosti kánonického práva je spišský diecézny biskup zároveň biskupom moderátorom Asociácie cirkevných právnikov Slovenska pri Konferencii biskupov Slovenska. Mons. František Tondra bol dve desaťročia týmto biskupom moderátorom a výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj kánonického práva na Slovensku. Z pozície tejto úlohy pozýval na Slovensko prednášať mnohé významné osobnosti z oblasti kánonického práva. Nedá sa tu vymenovať všetkých, spomeniem azda len niektorých: kardinál Tarcisio Bertone, súčasný štátny sekretár Jeho Svätosti, kardinál Zenon Grocholewski, dnes prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Péter Erdo z Budapešti a iní. Cirkevní právnici Slovenska sa tak mohli učiť aj priamo od tých azda najlepších. Za to mu vyjadrujem vďaku v mene všetkých členov Slovenskej spoločnosti kánonického práva, i v mene svojom. pokračovať »

Žiaden komentár

May 08 2012

Nový rektor Angelica pozýva všetkých k spolupráci

Pred časom sme na stránkach SSKP informovali o tom, že dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za nového rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme Prof. P. Miroslav Konštanc Adam, O.P., prvý Slovák na takomto poste. Dňa 4. mája 2012 o 12. 00 hod. v aule minor, pomenovanej tiež po sv. Rajmundovi z Peñafortu, tejto pápežskej univerzity sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia do úradu nového rektora  Angelica. Pri tejto príležitosti sa P. Adam zriekol svojho doterajšieho úradu dekana Fakulty kánonického práva tejto univerzity. pokračovať »

Žiaden komentár

Mar 26 2012

Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

Veľký kancelár Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) P. Bruno Cadoré, O.P.  vymenoval, so schválením Kongregácie  pre katolícku výchovu, dňa 26. marca 2012 v Ríme slovenského dominikána profesora Miroslava Konštanca Adama za rektora tejto univerzity. Stáva sa tak prvýkrát v histórii, kedy zaujme post rektora jednej z pápežských univerzít v Ríme Slovák. Jeho predchodca P. Charles Morerod, O.P. bol dňa 3. novembra 2011 Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za biskupa švajčiarskej diecézy Fribourg, Lausanne a Ženeva. Táto pápežská univerzita je zverená dominikánskej reholi  a je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II. pokračovať »

Počet komentárov: 2

Dec 12 2011

Nové číslo časopisu Tribunál 2/2011

Autor:

V týchto dňoch vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, ktorý prináša informácie a články z kánonického a konfesného práva. Druhé tohtoročné číslo obsahuje preklad dokumentu Kongregácie pre klérus o kňazskej rade. Dokument rieši viaceré problémy koncepcie kňazskej rady tak, ako bola načrtnutá v Kódexe kánonického práva z roku 1983 a osobitne chcem poukázať azda na tri okruhy: problematiku zástupnosti diecézneho presbytéria kňazskou radou; participácia kňazskej rady na vykonávaní jurisdikcie diecézneho biskupa a napokon rozdiel medzi kňazskou a pastoračnou radou. pokračovať »

Žiaden komentár

May 09 2011

Celopoľské súdne fórum: Gródek 2011

„Prednosti ako aj nedostatky kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva“ (Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa), taký je názov celopoľského súdneho fóra Gródek 2011, v poradí už V. cyklického stretnutia (2004, 2005, 2007 a 2009) pre pracovníkov cirkevného súdnictva. Vďaka veľkodušnosti poľských organizátorov a zaiste aj niekoľko rokov trvajúcim kolegiálnym a vzájomným priateľským vzťahom sa týchto stretnutí zúčastňujú od svojho začiatku aj  zástupcovia  Slovenskej spoločnosti kánonického práva (SSKP). Ani tento rok Slovákom nechýba pozvanie na toto podujatie, ktoré sa uskutoční na tradičnom mieste v malebnom prostredí tarnovskej diecézy v duchovno-formačnom centre „ARKA“ v Gródku nad Dunajcom, v Poľsku známom športovom a rekreačnom centre (bližšie pozri http://www.cfr-arka.pl), a tradičnom období v dňoch 13.-14. júna 2011. pokračovať »

1 komentár

Oct 15 2010

Kódex kánonov Východných cirkví oslavuje 20 rokov

„Samotné trvalé želanie rímskych biskupov, známe už od počiatku kánonickej  kodifikácie Východných cirkví, promulgovať dva kódexy, jeden pre Latinskú cirkev, druhý pre Východné katolícke cirkvi, celkom jasne ukazuje, že si prajú, aby obidva boli zachovávané, čo sa v Cirkvi Božím riadením uskutočňuje; aby Cirkev spojená jediným Duchom dýchala akoby dvoma pľúcami Východu a Západu a stala sa v Kristovej láske akoby jedným srdcom s dvoma komorami.“ „Čo sa týka celkovej záležitosti ekumenického hnutia vzbudeného milosťou Ducha Svätého k naplneniu úplnej jednoty celej Kristovej cirkvi, nový Kódex nielen že tomu ani v najmenšom nestojí v ceste, ale skôr viac napomáha. Tento Kódex totiž chráni samotné základné právo ľudskej osoby, a síce vyznávať vieru každého vo vlastnom obrade, väčšinou získanom už v matkinom lone, čo je pravidlom každého «ekumenizmu».“ (Ján Pavol II., Ap. konšt. Sacri canones) pokračovať »

Žiaden komentár

Oct 13 2010

Mladí právnici na seminári o náboženskej slobode a pluralizme

V dňoch 26.-30. júla 2010 sa  pod záštitou medzinárodnej komisie Comunione e diritto (Spoločenstvo a právo) konal v Nemecku V. ročník  medzinárodného letného seminára  pre študentov práva a mladých právnikov. Po predchádzajúcich rokoch, kedy sa táto skupina mladých ľudí otvorená vždy novým účastníkom stretla dvakrát v rakúskom Bad Ischl a následne v rumunskom Sibiu, či pred rokom v mestečku Rotselaar pri Bruseli, tento rok ju hostilo ekumenické centrum v bavorskom Ottmaringu. pokračovať »

1 komentár

Oct 01 2010

Čestný doktorát kardinálovi Grocholewskému: už sedemnásty!

Autor:

Už tretia rumunská univerzita dňa 5. novembra 2010 udelí poľskému kuriálnemu kardinálovi a čestnému členovi Slovenskej spoločnosti kánonického práva, doktorát honoris causa (čestný doktorát). V roku 2006 mu udelila čestný doktorát Štátna univerzita v Bukurešti, potom v roku 2009 Univerzita v Cluj – Napoca a napokon teraz v novembri Univerzita v Iasi. Možno by na tom nebolo nič pozoruhodné, ale Rumunsko je krajinou s dominantným postavením Pravoslávnej cirkvi. Ak však predstaviteľ Rímskej cirkvi žne toľké úspechy v Pravoslávnej krajine, ide o skutočne neobvyklú záležitosť. pokračovať »

Žiaden komentár

Sep 22 2010

Konferencia v Toruni: katolíci a politika

Autor:

Wyźsza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej v poľskom Toruni organizuje v dňoch 26.-27. novembra 2010 III. Medzinárodný kongres na tému “Katolíci a politika: šance i riziká”. V rámci Kongresu budú môcť poslucháči si vypočuť až jedenásť prednášok odborníkov z Vatikánu, Veľkej Británie, Španielska, Spojených štátov amerických, Austrálie, Írska, Argentíny, Chile a Talianska. pokračovať »

Žiaden komentár

« Späť