Rubrika 'Recenzie'

Apr 23 2011

Nové číslo časopisu “Tribunál”

Autor:

Pred veľkonočnými sviatkami vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, články a informácie z kánonického a konfesného práva. V rubrike “Dokumenty” časopis prináša slovenský preklad revidovaných noriem De gravioribus delictis z roku 2010 vydaných Kongregáciou pre náuku viery. Prvá verzia vyšla ešte za čias Jána Pavla II. v roku 2002 a táto nová upravená a prepracovaná verzia vyšla v roku 2010. K dokumentu vyšli aj ďalšie preklady: prvý od Kongregácie pre náuku viery a druhý od riaditeľa tlačového strediska Svätej Stolice pátra Federica Lombardiho. Oba preklady bližšie vysvetľujú nové normy trestného kánonického práva. Veľmi cennou je štúdia sekretára Pápežskej rady pre legislatívne texty biskupa Arrietu pod názvom “Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému”. Preložené texty boli preložené z internetovej stránky Svätej Stolice. Nasledujú dve kratšie štúdie prof. Dudu. Prvá reflektuje indult Benedikta XVI., ktorý udelil v roku 2009 Kongregácii pre klerikov o trestnoprávnom prepustení kňaza z klerického stavu a o jeho právnom postavení medzi laikmi a má názov “Rozdiel v právnej degradácii klerika “milosťou” a “trestom”. Vo svojej druhej štúdii autor vysvetľuje v zjednodušenej forme dôvody niektorých autorov a ich interpretáciu o čo spoločnosť (vrátane cirkvi) trestá. Štúdia má názov “Teórie dôvodov trestného systému cirkvi”. Na poslednej strane prináša časopis fotograficky i textom niektoré zmeny v Rímskej kúrii. Verím, že Tribunál poteší všetkých, ktorí sa o kánonické právo zaujímajú a že bude prispievať k šíreniu k princípu legality a v konečnom dôsledku k spáse nesmrteľných duší, čo je najvyšším zákonom cirkvi.

Žiaden komentár

Sep 25 2010

Právnici: ospevovaní i zatracovaní

Autor:

Cicero o právnikoch povedal: „Koľko vážnosti, obľúbenosti a dôstojnosti prináša znalosť práva tým, ktorí ho majú, to každý dobre vie. V našej obci sú to najváženejší a najslávnejší muži. Čo môže byť čestnejším útočiskom pre človeka ako výklad práva, pre ktorý ho ľudia aj v starobe navštevujú a ctia?“ pokračovať »

Žiaden komentár