Ius et iustitia II (1992)

SLOVO ZOSTAVOVATEĽA

JÁN DUDA, zostavovateľ

.

POZDRAVY

J. E. Mons. FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup

J. E. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

DE PERIODO INITIALI SEU INTRODUCTORIO PROCESSUS IN CAUSIS NULLITATIS MATRIMONII

J. E. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

PERTRACTATIO CAUSARUM IN SECUNDA INSTANTIA

Mons. VLADIMÍR FILO, trnavský pomocný biskup, súdny vikár Metropolitného súdu

.

FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII ORDINARIA ET EXTRAORDINARIA IN CODICE VIGENTI

Mons. PETER HOLEC, sudca Metropolitného súdu

.

DE FORMA CANONICA CELEBRATIONIS MATRIMONII IN ECCLESIA ORIENTALI

Doc. ThDr. VLADIMÍR POLÁČEK, oficiál Cirkevného súdu Prešovského biskupstva

.

O MIEŠANÝCH MANŽELSTVÁCH CCEO CANON 813 – 816

ThDr. ŠTEFAN UJHELYI

.

ROZVIAZANIE MANŽELSTVA V PROSPECH VIERY

Mons. JOZEF ZLATŇANSKÝ, podsekretár Kongregácie pre náuku viery

.

AKTUÁLNE OTÁZKY Z PRAXE METROPOLITNÉHO SÚDU

Mons. FRANTIŠEK TRUC, pomocný súdny vikár Metropolitného súdu

.

DUŠPASTIERSKA STAROSTLIVOSŤ O ROZVRÁTENÉ MANŽELSTVÁ

ThDr. ANTON HARČÁR, košický súdny vikár

.

POZNÁMKY K ZÁKONU SNR č. 234/92 Zb. O UZATVÁRANí MANŽELSTIEV

JUDr. LENARD GAŠAJ

.

ÚVODNÉ POZNÁMKY K NOVÉMU PREKLADU CIC

P. VOJTECH MIKULA, SJ

.

DOKUMENTY APOŠTOLSKEJ SIGNATÚRY TÝKAJÚCE SA CIRKEVNÝCH SÚDOV V SÚČASNEJ ČSFR

J. E. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

OBNOVA KANONICKÉHO PRÁVA NA SLOVENSKU

J. E. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

KANONICKÉ PROBLÉMY CIRKVI NA SLOVENSKU

(rozhovor)

J. E. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry