Ius et iustitia III (1993)

INTRODUCTIO

JÁN DUDA

.

SALUTATIONIS VERBA

kardinál JÁN CHRYZOSTOM KOREC, nitriansky diecézny biskup

Mons. JÁN SOKOL, trnavský arcibiskup

Mons. ThDr. FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup a predseda KBS

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

Mons. DANIEL FALTIN, sudca Rímskej roty

Prof. MUDr. JURAJ ŠVEC, DrSc., rektor Univerzity J. A. Komenského v Bratislave

.

PRIMÁT A KOLEGIALITA

P. EMIL KRAPKA, SJ

.

POSTAVENIE A POSLANIE BISKUPA V CIRKVI VŠEOBECNEJ A ZVLÁŠŤ V PARTIKULÁRNEJ CIRKVI: O JEHO POVINNOSTI UČIŤ, POSVÄCOVAŤ A RIADIŤ JEMU ZVERENÚ DIECÉZU

Mons. DANIEL FALTIN

.

KŇAZI A ICH PODIEL NA MOCI BISKUPA V JEHO POVINNOSTI UČIŤ, POSVÄCOVAŤ A RIADIŤ BOŽÍ ĽUD

Mons. VLADIMÍR FILO, pomocný trnavský biskup

.

REHOĽNÍCI A ICH ÚČASŤ NA ŽIVOTE CIRKVI

Mons. DOMINIK HRUŠOVSKÝ, pomocný trnavský biskup

.

POVINNOSTI A PRÁVA LAIKOV V CIRKVI

FRANTIŠEK KOČIŠ

.

APELAČNÉ POKRAČOVANIE V KAUZÁCH MANŽELSKEJ NULITY

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

ÚVODNÁ FÁZA PROCESU V KAUZÁCH MANŽELSKEJ NULITY

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

SPRÁVA ZA METROPOLITNÝ SÚD V TRNAVE

Mons. FRANTIŠEK TRUC, viceoficiál Metropolitného súdu v Trnave

.

PASTORAČNÁ ČINNOSŤ SÚDU

Prof. ThDr. ŠTEFAN JANEGA, súdny vikár Diecézneho cirkevného súdu v Nitre

.

DE PROCESSU SUPER RATO NON CONSUMATO

Mons. MICHAL MAREK, súdny vikár Spišského diecézneho súdu

.

AKTUALITY ZO ŽIVOTA DIECÉZNEHO SÚDU V KOŠICIACH

Mons. PETER HOLEC, súdny vikár Diecézneho súdu v Košiciach

.

SPRÁVY Z PRAŽSKÉHO INTERDIECÉZNEHO SÚDU

P. VÁCLAV KULHANEK, sudca Pražského interdiecézneho súdu

.

SPRÁVA ZA OLOMOUCKÝ CIRKEVNÝ SÚD

ThDr. FRANTIŠEK POLÁŠEK, viceoficiál Metropolitného súdu v Olomouci

.

REFERÁT O PREKLADE A VYDANÍ CIC V SLOVENSKOM JAZYKU

Mons. VLADIMÍR FILO, pomocný trnavský biskup

.

REFERÁT O SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KÁNONICKÉHO PRÁVA

Mons. Jozef Jarab, rektor kňazského seminára

.

QUAESTIONES ET RESPONSA

– týkajúce sa cirkevného súdnictva, biskupov, kňazov, rehoľníkov, iné

– niektoré konkrétne odpovede, sviatosť manželstva, licencia k sobášu, delegácia k asistovaniu pri sobáši, neúradní svedkovia pri sobáši, mimoriadna forma, kto je viazaný kánonickou formou, obsadenie farnosti a preloženie farára

.

ÚČINKOVANIE SV. CYRILA A METODA A ZAČIATKY CIRKEVNÉHO ZÁKONODARSTVA U SLOVANSKÝCH NÁRODOV

CYRIL VASIĽ, SJ

.

KOMPETENTNÉ SÚDY VO VECIACH MANŽELSKÝCH NEREZERVOVANÝCH APOŠTOLSKEJ STOLICI; VÝVOJ OD KÓDEXU KANONICKÉHO PRÁVA 1917 AŽ PO SÚČASNOSŤ

ERNEST BREDSCHNEIDER

.

KŇAZSKÝ CELIBÁT V ZÁKONODARSTVE KATOLÍCKEJ CIRKVI

JÁN DUDA

.

VŠEOBECNÉ A HIERARCHICKÉ KŇAZSTVO (teologicko-právny pohľad)

JÁN DUDA

.

NÁVRH TÉMY NA ŠTVRTÉ SYMPÓZIUM KÁNONICKÉHO PRÁVA

Mons. DANIEL FALTIN, sudca Rímskej roty

.

MÚDROSŤ, KTORÁ JE DAROM DUCHA SVÄTÉHO

(homília prednesená v spišskej katedrále dňa 25. augusta 1993 účastníkom III. sympózia kánonického práva)

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry

.

ČO NAPÍSAL MONS. Z. GROCHOLEWSKI O ZBORNÍKU Z DRUHÉHO SYMPÓZIA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, sekretár Apoštolskej signatúry