Ius et iustitia IX (1999)

INTRODUCTIO

ZUZANA DUFINCOVÁ

.

SALUTATIONIS VERBA

Mons. ALOJZ TKÁČ, košický arcibiskup – metropolita

.

DE RELATIONE IUS INTER ET UISTITIAM

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry

.

POSLANIE A KOMPETENCIA KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY

(poznámky k podstatným i procedurálnym normám)

J. E. Mons. TARCISIO BERTONE, SDB, tajomník Kongregácie pre náuku viery

.

STÁLA INTERDIKASTERIÁLNA KOMISIA PRE CIRKEV VO VÝCHODNEJ EURÓPE

Mons. JOZEF ZLATŇANSKÝ, tajomník Stálej interdikasteriálnej komisie pre Cirkev vo východnej Európe

.

ŠTRUKTÚRA DÔKAZOVEJ FÁZY PROCESU

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry

.

STRÁNKY, PROCESNÁ SPÔSOBILOSŤ A PATRÓNI V KÁNONICKOM PORIADKU

Mons. JOAQUÍN LLOBELL, riadny profesor na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme

.

ÚSTNY PROCES V KÁNONICKOM PRÁVE

Ks. Prof. dr hab. ANDRZEJ DZIĘGA, dekan Fakulty práva, kánonického práva a administrácie KUL

.

KÁNONICKÝ TRESTNÝ PROCES

(možné prostriedky účinnosti kánonického trestného systému)

Mons. Prof. JCDr. PÉTER ERDÖ, rektor Katolíckej univerzity Petra Pázmánya v Budapešti

.

VÁŽNY NEDOSTATOK ROZOZNÁVACIEHO ÚSUDKU AKO TITUL NEPLATNOSTI MANŽELSTVA

Mons. Prof. dr hab. EDWARD GÓRECKI, profesor kánonického práva vo Wrocławi

.

MODLITBA A BDENIE

(homília prednesená 27. augusta 1999 počas IX. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule)

Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry