Ius et iustitia VI (1996)

INTRODUCTIO

JÁN DUDA

.

DEKLARATÍVNA POVAHA ROZSUDKOV V KAUZÁCH MANŽELSKEJ NULITY

(discursus inauguralis)

ZENON GROCHOLEWSKI

.

ÚVODNÝ POZDRAV

MILAN ČIČ

.

SVIATOSTI AKO PROSTRIEDKY DUCHOVNEJ OBNOVY SLOVENSKA

FRANTIŠEK RÁBEK

.

KATOLÍCKA NÁUKA O SVIATOSTIACH PODĽA KATECHIZMU KATOLÍCKEJ CIRKVI

CHRISTOPH SCHÖNBORN

.

SVIATOSŤ KRSTU: “STATUS” POKRSTENÉHO VERIACEHO V CIRKVI VO SVETLE CIC A CCEO

CARL GEROLD FÜRST

.

PRÁVNY ASPEKT SVIATOSTI BIRMOVANIA, EUCHARISTIE, POKÁNIA A POMAZANIA CHORÝCH

VLADIMÍR FILO

.

TEOLOGICKÉ ZÁKLADY MANŽELSTVA V KÁNONICKOM PRÁVE

ZENON GROCHOLEWSKI

.

SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO RÁDU

(sviatosť posvätného rádu: “status” biskupa, kňaza a diakona v Cirkvi)

DANIEL FALTIN