Ius et iustitia X (2000)

INTRODUCTIO

Mons. JCDr. PETER HOLEC

.

SALUTATIONIS VERBA

Mons. Prof. ThDr. FRANTIŠEK TONDRA, spišský biskup, moderátor SSKP

Doc. JUDr. PETER KRESÁK, CSc., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. ThDr. Ing. JOZEF KUTARŇA, dekan RKCMBF UK

.

DE MODO IUS CANONICUM DOCENDI

(sermo inauguralis)

kardinál ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Kongregácie pre semináre a študijné inštitúty

.

SÚHLAS V KÁNONICKOM MANŽELSKOM PRÁVE

Mons. JOSÉ MARIA SARRANO RUIZ, audítor Rímskej roty

.

VŠEOBECNE O KÁNONICKOM MANŽELSKOM PRÁVE

Prof. Dr. KARL-THEODOR GERINGER, profesor na Inštitúte kánonického práva v Mníchove

.

VÝVOJ KÁNONICKEJ ADMINISTRATÍVNEJ SPRAVODLIVOSTI V POKONCILOVOM OBDOBÍ

kardinál ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Kongregácie pre semináre a študijné inštitúty

.

NOVA CAUSAE PROPOSITIO

TADEUSZ PIERONEK, rektor na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove

.

SLUŽBA LÁSKY V SÚDNEJ ČINNOSTI CIRKVI

kardinál ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Kongregácie pre semináre a študijné inštitúty

.

KATOLÍCKA UNIVERZITA V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Doc. Mgr. MARTIN FRONC, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva SR

.

MANŽELSTVO A RODINA V KOMERČNEJ SPOLOČNOSTI

Ing. JÁN FIGEĽ, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR

.

PROBLEMATIKA SPRAVODLIVOSTI V TRESTNOPRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JUDr. DANIEL LIPŠIC, vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR

.

POTESTAS REGIMINIS V SLUŽBE PASTORÁCIE, ŠPECIFIKÁ MORAVSKEJ CIRKEVNEJ PROVINCIE

Mons. JÁN GRAUBNER, olomocký arcibiskup

.

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY VO SVETLE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mons. DANIEL FALTIN, audítor Rímskej roty

.

COMMUNICATIONES

JCDr. STANISLAV ZVOLENSKÝ, pridelený súdny vikár Metropolitného tribunálu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

JCLic. ERNEST BREDSCHNEIDER, súdny vikár Diecézneho súdu v Nitre

Mons. JCDr. PETER HOLEC, súdny vikár Metropolitného súdu v Košiciach

Mons. JÁN KUBUS, súdny vikár Diecézneho súdu v Rožňave

JCDr. JURAJ BUJŇÁK, súdny vikár Diecézneho súdu v Prešove

JCLic. FRANTIŠEK ČITBAJ, súdny vikár Cirkevného súdu Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Košiciach

.

EUCHARISTIA – NAJVÄČŠÍ POKLAD CIRKVI

(homília prednesená v Poprade 22. augusta 2000 počas X. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule)

kardinál ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Kongregácie pre semináre a študijné inštitúty

.

EUCHARISTIA SPRÍTOMŇUJE NAJVÄČŠÍ PREJAV LÁSKY

(homília prednesená 23. augusta 2000 počas X. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule)

kardinál ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Kongregácie pre semináre a študijné inštitúty