Ius et iustitia XI (2002)

INTRODUCTIO

Mons. JCDr. PETER HOLEC

.

SALUTATIONIS VERBA

Mons. HENRYK JÓZEF NOWACKI, apoštolský nuncius na Slovensku

Mons. JCDr. PETER HOLEC, predseda SSKP

Mons. DOMINIK HRUŠOVSKÝ, arcibiskup, apoštolský nucnius

.

DÔLEŽITOSŤ LATINČINY PRI CIRKEVNÝCH ŠTÚDIÁCH

kardinál ZENON GROCHOLEWSKI, prefekt Kongregácie pre semináre a študijné inštitúty

.

POSVÄCUJÚCA ÚLOHA CIRKVI

DANIEL FALTIN

.

SPOLUŽITIE ROZLIČNÝCH PARTIKULÁRNYCH CIRKVÍ A CIRKVÍ SUI IURIS NA TOM ISTOM ÚZEMÍ Z POHĽADU PLNÉHO SPOLOČENSTVA, SKUTOČNOSŤ A VÝHĽADY

PÉTER ERDÖ

.

BISKUP POSLANÝ VYUČOVAŤ

ZENON kardinál GROCHOLEWSKI

.

PRACA LEGISLACYJNA II POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO

TADEUSZ PIERONEK

.

KÁN. 1095, b. 3 CIC GENÉZA – INTERPRETÁCIA – PROBLÉMY

JOSEF HUBER

.

PSYCHIATRICKÁ DIAGNÓZA A KÁNON 1095 CIC

JAROSLAV MAX KAŠPARŮ

.

REFERÁT Z MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA IUS ECCLESIARUM – VEHICULUM CARITATIS USKUTOČNENÉHO V RÍME 19. – 23. NOVEMBRA 2001

CYRIL VASIĽ

.

COMMUNICATIONES

Mons. JCDr. STANISLAV ZVOLENSKÝ

súdny vikár Metropolitného tribunálu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Mons. JCLic. ERNEST BREDSCHNEIDER, súdny vikár Diecézneho súdu v Nitre

Mons. ThDr. JAROSLAV PECHA, súdny vikár Diecézneho súdu v Banskej Bystrici

Mons. JCDr. PETER HOLEC, súdny vikár Metropolitného súdu v Košiciach

Doc. JCLic. ThDr. JÁN DUDA, PhD., súdny vikár Diecézneho súdu na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí

JCDr. MARIÁN FEDUŠ, PhD., súdny vikár Diecézneho súdu v Rožňave

JCDr. JURAJ BUJŇÁK, súdny vikár Diecézneho súdu v Prešove

JCLic. FRANTIŠEK ČITBAJ, súdny vikár Cirkevného súdu Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Košiciach

.

ZVESŤ O BOŽOM MILOSRDENSTVE A EUCHARISTIA

(homília prednesená vo svätyni na Mariánskej hore v Levoči dňa 9. septembra 2002 pri príležitosti XI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule)

ZENON kardinál GROCHOLEWSKI

.

ZÁSTUP HLADNÝCH PO BOHU V PARKU BŁONIE

ZENON kardinál GROCHOLEWSKI

.

APPENDIX

FERDINAND DEVÍNSKY, rektor UK v Bratislave

VILIAM JUDÁK, dekan RKCMBF UK v Bratislave

Mons. DANIEL FALTIN

.

ÚLOHA TEOLOGICKEJ FAKULTY NA ŠTÁTNEJ UNIVERZITE

(prednáška pri príležitosti udelenia titulu doctor honoris causa Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 12. septembra 2002)

ZENON kardinál GROCHOLEWSKI

.

ŠTATÚT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KÁNONICKÉHO PRÁVA