Ius et iustitia XII (2004)

INTRODUCTIO

ICLic. ZUZANA DUFINCOVÁ

.

SALUTATIONIS VERBA

Mons. HENRYK JÓZEF NOWACKI

.

LA TENSIONE TRA UNIVERSALE E PARTICOLARE NELLA STORIA DEL DIRITTO DELLA CHIESA

Card. PÉTER ERDO

.

PROBLEMATIKA NAPÄTIA MEDZI UNIVERZÁLNYM A PARTIKULÁRNYM V HISTÓRII CIRKEVNÉHO PRÁVA

Kardinál PÉTER ERDO

.

IL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI: NATURA, COMPETENZE A METODO DI LAVORO

Card. JULIAN HERRANZ CASADO

.

PÁPEŽSKÁ RADA PRE LEGISLATÍVNE TEXTY: POVAHA, KOMPETENCIE A METÓDA PRÁCE

Kardinál JULIA HERRANZ CASADO

.

ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODA

Mons. prof. DANIEL FALTIN, OFM Conv.

.

JAN PAVEL II. A SYNODA BISKUPŮ V LETECH 1978 – 2003

Mons. prof. Dr hab. EDWARD GÓRECKI

.

DÔKAZOVÉ NÁSTROJE NULITY MANŽELSTVA PODĽA KÁNONA 1097 § 2

Mons. ICDr. STANISLAV ZVOLENSKÝ

.

ŠPECIFIKÁ SLOVENSKEJ CIRKVI SUI IURIS V SÚČASNEJ PRAXI

prof. ICDr. CYRIL VASIĽ, PhD., SJ

.

VÝZNAM NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR Č. 4/2003 SB.PRO VÝVOJ VZTAHŮ STÁTU A CÍRKVÍ V ČR

ICDr. STANISLAV PŘIBIL, PhD. JC.D

.

ÚSTAVNÝ PROBLÉM INTERRUPCIÍ

JUDr. DANIEL LIPŠIC, LL.M.

.

FORMOVANIE CIRKEVNÝCH TRIBUNÁLOV NA SLOVENSKU PO PROMULGÁCII KÓDEXU KÁNONICKÉHO PRÁVA 1983

Mons. ICDr. PETER HOLEC, PhD.

.

NÁBOŽENSTVO A NÁBOŽENSKÁ SLOBODA V LITOVSKEJ REPUBLIKE

prelát, assoc. prof., dr. VYTAUTAS S. VAICIUNAS

.

THE ROLE OF LAW IN PRESERVING NATIONAL CULTURE DURING GLOBALIZATION PROCESS

ICDr. Dr. ThLic. ROBERTAS PUKENIS

.

VYLÚČENIE SVIATOSTNEJ HODNOSTI MANŽELSTVA

prof. ThDr. ICLic. JÁN DUDA, PhD.

.

COMMUNICATIONES

Mons. ICDr. PETER HOLEC

Mons. ICLic. ERNEST BREDSCHNEIDER

prof. ThDr. ICLic. JÁN DUDA, PhD.

Mons. ThDr. JAROSLAV PECHA, PhD.

Mons. ICDr. PaedDr. MARIÁN FEDUŠ, PhD.

ICLic. FRANTIŠEK ČITBAJ

.

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SSKP