17 Nov 2013

Čestný člen SSKP – čestný doktor KU

Autor:     Rubrika: Informácie

DSCF1297Rok 2013 je pre J. Em. Zenona kardinála Grocholewského, čestného člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva, jubilujúci: slávi päťdesiat rokov svojej kňazskej vysviacky. Jeho bohatý kňazský život je spätý aj s Kódexom kánonického práva, ktorého tridsiate výročie promulgácie (25.1.1983) a aj vstupu do platnosti (27.11.1983) si tento rok pripomíname. Otec kardinál obsah jeho kánonov nielenže s múdrosťou, húževnatosťou  a  láskou vykladal, ale sa aj podieľal na ich kodifikácii. Jeho osobnosť, popri množstve iných svetových ocenení, vyzdvihla aj Katolícka univerzita v Ružomberku dňa 25. septembra 2013, kedy mu udelila čestný doktorát honoris causa. Na stránkach SSKP ponúkam Laudatio, ktoré zaznelo pri spomínanej slávnostnej udalosti: čítať ďalej »

1 komentár

23 Aug 2012

Fotogaléria z XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule

Autor:     Rubrika: Blog

24. august 2012 – Valné zhromaždenie SSKP

23. august 2012

22. august 2012

Sv. omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade

21. august 2012

čítať ďalej »

Žiaden komentár

14 May 2012

Program XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule (august 2012)

Autor:     Rubrika: Informácie

Blíži sa august 2012 a teda aj čas, kedy bývajú už tradičné sympózia kánonického práva v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Tohto roku sa uskutoční v poradí už 16. ročník tohto významného podujatia z oblasti kánonického práva. Treba si pripomenúť, že pri zrode sympózií kánonického práva na Slovensku stál dnes už zosnulý prelát Daniel Faltin a súčasný prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Prinášame program tohtoročného sympózia kánonického práva. Veríme, že tu opäť odznejú zaujímavé a podnetné témy a prednášať budú významné a zaujímavé osobnosti cirkevného života z Ameriky i Starého kontinentu. čítať ďalej »

Počet komentárov: 4

14 May 2012

Príhovor predsedu SSKP na zádušnej sv. omši Mons. Tondru

Autor:     Rubrika: Informácie

V utorok 8. mája 2012 o 16. hodine sa konala zádušná sv. omša za emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V závere sv. omše zazneli aj rozlúčkové reči. Za Slovenskú spoločnosť kánonického práva prehovoril predseda SSKP Mons. Ján Duda. Keďže príhovory boli spravidla krátke, uvádzame celé znenie príhovoru predsedu slovenských cirkevných právnikov: “Na základe Stanov Slovenskej spoločnosti kánonického práva je spišský diecézny biskup zároveň biskupom moderátorom Asociácie cirkevných právnikov Slovenska pri Konferencii biskupov Slovenska. Mons. František Tondra bol dve desaťročia týmto biskupom moderátorom a výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj kánonického práva na Slovensku. Z pozície tejto úlohy pozýval na Slovensko prednášať mnohé významné osobnosti z oblasti kánonického práva. Nedá sa tu vymenovať všetkých, spomeniem azda len niektorých: kardinál Tarcisio Bertone, súčasný štátny sekretár Jeho Svätosti, kardinál Zenon Grocholewski, dnes prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Péter Erdo z Budapešti a iní. Cirkevní právnici Slovenska sa tak mohli učiť aj priamo od tých azda najlepších. Za to mu vyjadrujem vďaku v mene všetkých členov Slovenskej spoločnosti kánonického práva, i v mene svojom. čítať ďalej »

Žiaden komentár

08 May 2012

Nový rektor Angelica pozýva všetkých k spolupráci

Autor:     Rubrika: Informácie

Pred časom sme na stránkach SSKP informovali o tom, že dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za nového rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme Prof. P. Miroslav Konštanc Adam, O.P., prvý Slovák na takomto poste. Dňa 4. mája 2012 o 12. 00 hod. v aule minor, pomenovanej tiež po sv. Rajmundovi z Peñafortu, tejto pápežskej univerzity sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia do úradu nového rektora  Angelica. Pri tejto príležitosti sa P. Adam zriekol svojho doterajšieho úradu dekana Fakulty kánonického práva tejto univerzity. čítať ďalej »

Žiaden komentár

26 Mar 2012

Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

Autor:     Rubrika: Informácie

Veľký kancelár Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) P. Bruno Cadoré, O.P.  vymenoval, so schválením Kongregácie  pre katolícku výchovu, dňa 26. marca 2012 v Ríme slovenského dominikána profesora Miroslava Konštanca Adama za rektora tejto univerzity. Stáva sa tak prvýkrát v histórii, kedy zaujme post rektora jednej z pápežských univerzít v Ríme Slovák. Jeho predchodca P. Charles Morerod, O.P. bol dňa 3. novembra 2011 Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za biskupa švajčiarskej diecézy Fribourg, Lausanne a Ženeva. Táto pápežská univerzita je zverená dominikánskej reholi  a je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II. čítať ďalej »

Počet komentárov: 2

12 Dec 2011

Nové číslo časopisu Tribunál 2/2011

Autor:     Rubrika: Informácie

V týchto dňoch vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, ktorý prináša informácie a články z kánonického a konfesného práva. Druhé tohtoročné číslo obsahuje preklad dokumentu Kongregácie pre klérus o kňazskej rade. Dokument rieši viaceré problémy koncepcie kňazskej rady tak, ako bola načrtnutá v Kódexe kánonického práva z roku 1983 a osobitne chcem poukázať azda na tri okruhy: problematiku zástupnosti diecézneho presbytéria kňazskou radou; participácia kňazskej rady na vykonávaní jurisdikcie diecézneho biskupa a napokon rozdiel medzi kňazskou a pastoračnou radou. čítať ďalej »

Žiaden komentár

10 Aug 2011

Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave

Autor:     Rubrika: Blog

Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo organizuje v dňoch od 14. do 18. septembra 2011 Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave na pôde Fakulty kánonického práva Univerzity Štefana Wyszyńskeho na tému: Vykonávanie administratívnej moci v kánonickom právnom poriadku. čítať ďalej »

Žiaden komentár

09 May 2011

Celopoľské súdne fórum: Gródek 2011

Autor:     Rubrika: Informácie

„Prednosti ako aj nedostatky kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva“ (Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa), taký je názov celopoľského súdneho fóra Gródek 2011, v poradí už V. cyklického stretnutia (2004, 2005, 2007 a 2009) pre pracovníkov cirkevného súdnictva. Vďaka veľkodušnosti poľských organizátorov a zaiste aj niekoľko rokov trvajúcim kolegiálnym a vzájomným priateľským vzťahom sa týchto stretnutí zúčastňujú od svojho začiatku aj  zástupcovia  Slovenskej spoločnosti kánonického práva (SSKP). Ani tento rok Slovákom nechýba pozvanie na toto podujatie, ktoré sa uskutoční na tradičnom mieste v malebnom prostredí tarnovskej diecézy v duchovno-formačnom centre „ARKA“ v Gródku nad Dunajcom, v Poľsku známom športovom a rekreačnom centre (bližšie pozri http://www.cfr-arka.pl), a tradičnom období v dňoch 13.-14. júna 2011. čítať ďalej »

1 komentár

23 Apr 2011

Nové číslo časopisu “Tribunál”

Autor:     Rubrika: Recenzie

Pred veľkonočnými sviatkami vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, články a informácie z kánonického a konfesného práva. V rubrike “Dokumenty” časopis prináša slovenský preklad revidovaných noriem De gravioribus delictis z roku 2010 vydaných Kongregáciou pre náuku viery. Prvá verzia vyšla ešte za čias Jána Pavla II. v roku 2002 a táto nová upravená a prepracovaná verzia vyšla v roku 2010. K dokumentu vyšli aj ďalšie preklady: prvý od Kongregácie pre náuku viery a druhý od riaditeľa tlačového strediska Svätej Stolice pátra Federica Lombardiho. Oba preklady bližšie vysvetľujú nové normy trestného kánonického práva. Veľmi cennou je štúdia sekretára Pápežskej rady pre legislatívne texty biskupa Arrietu pod názvom “Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému”. Preložené texty boli preložené z internetovej stránky Svätej Stolice. Nasledujú dve kratšie štúdie prof. Dudu. Prvá reflektuje indult Benedikta XVI., ktorý udelil v roku 2009 Kongregácii pre klerikov o trestnoprávnom prepustení kňaza z klerického stavu a o jeho právnom postavení medzi laikmi a má názov “Rozdiel v právnej degradácii klerika “milosťou” a “trestom”. Vo svojej druhej štúdii autor vysvetľuje v zjednodušenej forme dôvody niektorých autorov a ich interpretáciu o čo spoločnosť (vrátane cirkvi) trestá. Štúdia má názov “Teórie dôvodov trestného systému cirkvi”. Na poslednej strane prináša časopis fotograficky i textom niektoré zmeny v Rímskej kúrii. Verím, že Tribunál poteší všetkých, ktorí sa o kánonické právo zaujímajú a že bude prispievať k šíreniu k princípu legality a v konečnom dôsledku k spáse nesmrteľných duší, čo je najvyšším zákonom cirkvi.

Žiaden komentár

« Predchádzajúca strana - Ďalšia strana »