10 Aug 2011

Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave

Autor:     Rubrika: Blog

Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo organizuje v dňoch od 14. do 18. septembra 2011 Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave na pôde Fakulty kánonického práva Univerzity Štefana Wyszyńskeho na tému: Vykonávanie administratívnej moci v kánonickom právnom poriadku. čítať ďalej »

Žiaden komentár

09 May 2011

Celopoľské súdne fórum: Gródek 2011

Autor:     Rubrika: Informácie

„Prednosti ako aj nedostatky kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva“ (Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa), taký je názov celopoľského súdneho fóra Gródek 2011, v poradí už V. cyklického stretnutia (2004, 2005, 2007 a 2009) pre pracovníkov cirkevného súdnictva. Vďaka veľkodušnosti poľských organizátorov a zaiste aj niekoľko rokov trvajúcim kolegiálnym a vzájomným priateľským vzťahom sa týchto stretnutí zúčastňujú od svojho začiatku aj  zástupcovia  Slovenskej spoločnosti kánonického práva (SSKP). Ani tento rok Slovákom nechýba pozvanie na toto podujatie, ktoré sa uskutoční na tradičnom mieste v malebnom prostredí tarnovskej diecézy v duchovno-formačnom centre „ARKA“ v Gródku nad Dunajcom, v Poľsku známom športovom a rekreačnom centre (bližšie pozri http://www.cfr-arka.pl), a tradičnom období v dňoch 13.-14. júna 2011. čítať ďalej »

1 komentár

23 Apr 2011

Nové číslo časopisu “Tribunál”

Autor:     Rubrika: Recenzie

Pred veľkonočnými sviatkami vyšlo ďalšie číslo časopisu Tribunál, články a informácie z kánonického a konfesného práva. V rubrike “Dokumenty” časopis prináša slovenský preklad revidovaných noriem De gravioribus delictis z roku 2010 vydaných Kongregáciou pre náuku viery. Prvá verzia vyšla ešte za čias Jána Pavla II. v roku 2002 a táto nová upravená a prepracovaná verzia vyšla v roku 2010. K dokumentu vyšli aj ďalšie preklady: prvý od Kongregácie pre náuku viery a druhý od riaditeľa tlačového strediska Svätej Stolice pátra Federica Lombardiho. Oba preklady bližšie vysvetľujú nové normy trestného kánonického práva. Veľmi cennou je štúdia sekretára Pápežskej rady pre legislatívne texty biskupa Arrietu pod názvom “Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému”. Preložené texty boli preložené z internetovej stránky Svätej Stolice. Nasledujú dve kratšie štúdie prof. Dudu. Prvá reflektuje indult Benedikta XVI., ktorý udelil v roku 2009 Kongregácii pre klerikov o trestnoprávnom prepustení kňaza z klerického stavu a o jeho právnom postavení medzi laikmi a má názov “Rozdiel v právnej degradácii klerika “milosťou” a “trestom”. Vo svojej druhej štúdii autor vysvetľuje v zjednodušenej forme dôvody niektorých autorov a ich interpretáciu o čo spoločnosť (vrátane cirkvi) trestá. Štúdia má názov “Teórie dôvodov trestného systému cirkvi”. Na poslednej strane prináša časopis fotograficky i textom niektoré zmeny v Rímskej kúrii. Verím, že Tribunál poteší všetkých, ktorí sa o kánonické právo zaujímajú a že bude prispievať k šíreniu k princípu legality a v konečnom dôsledku k spáse nesmrteľných duší, čo je najvyšším zákonom cirkvi.

Žiaden komentár

22 Apr 2011

Zo života kánonického sveta v Ríme v chronologickom poradí

Autor:     Rubrika: Blog

Mnohé fakulty kánonického práva vo svete i vo Večnom Meste  si dňa 7. januára pripomenuli i náležito uctili pamiatku sv. Rajmunda z Peñafortu, kňaza a dominikána, žijúceho v rokoch okolo 1175-1275, patróna právnikov. Cirkevní právnici, kánonisti, ho považujú za svojho akoby otca.  Jeho zásluhy spočívajú v tom, že pokračoval v zostavovaní zbierky pápežských a koncilových dekrétov, na ktorej začal pracovať Gracián. Bol to vlastne prvý cirkevný zákonník. Toto dielo vyšlo pod názvom Decretales Gregorii IX. (Dekretálky Gregora IX.) a úradný charakter dostalo vyhlásením bulou Rex pacificus zo dňa 6. septembra 1234. Spomienka na tohoto svätca nechýbala  ani na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Angelicum, ako sa tiež univerzita nazýva, dýcha práve spiritualitou kazateľslého rádu, frátrov dominikákov. Dňa 10. januára 2011 sa v jej univezitnom areáli v antickom monastériu dominikánov sv. Dominika a Sixta  konala slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol P. Carlo Longo, O.P., predseda Historického inšitútu  dominikánskeho rádu.  Vo svojej kázni na pozadí svätcovho života a diela povzbudil študentov k húževnatému a vytrvalému štúdiu.  Tzv. sala delle colonne, čiže stĺpová sála univezity, je pri takýcho príležitostiach miestom agapé, ktoré dosvedčuje ducha otvorenosti a spoločenstva medzi profesormi a poslucháčmi počas celého akademického roka. Je neskromnou pýchou Slovákov, že vo vedení  tohto pápežského diela stojí slovenský dominikán, svojho času prvý provinciál Rehole dominikánov na Slovensku. Páter Konštanc Miroslav Adam, O.P. (nar. 1963) bol ako profesor Fakulty kánonického práva tejto univerzity dňa  4. decembra 2009  ustanovený za jej dekana a následne dňa 10.decembra 2009 bol vymenovaný aj za prorektora tejto pápežskej univerzity (viac o univerzite na  http://www.pust.it). čítať ďalej »

1 komentár

05 Feb 2011

Pripravuje sa revízia trestného právneho systému Cirkvi

Autor:     Rubrika: Blog

Svätá Stolica prostredníctvom biskupa Arrietu, sekretára Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov, ohlásila, že v dohľadnom čase dôjde k dôkladnému revidovaniu trestného právneho systému v Katolíckej cirkvi. Práce, ktoré prebiehajú už od roku 2008, sa nachádzajú v záverečnej fáze a po jej ukončení bude revidovaná normatíva predložená pápežovi Benediktovi XVI. na schválenie a promulgáciu. Zdá sa, že to nebudú len kozmetické úpravy, ale zmena celej filozofie trestného právneho systému. čítať ďalej »

Žiaden komentár

05 Nov 2010

Učitelia katolíckej školy podľa CIC

Autor:     Rubrika: Blog

Predpis kán. 803, § 2 Kódexu kánonického práva: „Je nutné, aby sa výuka a výchova  v katolíckej škole opierala o zásady katolíckej náuky; učitelia sa majú vyznačovať správnou náukou (lat. recta doctrina) a bezúhonnosťou života (lat. vitae probitae). Rovnaký predpis sa nachádza v Kódexe kánonov východných cirkví. čítať ďalej »

Žiaden komentár

21 Oct 2010

Noví kardináli Svätej rímskej cirkvi

Autor:     Rubrika: Blog

Pápež Benedikt XVI. oznámil včera mená nových 24 prelátov, ktorých hodlá kreovať za kardinálov. Ide o 10 Talianov, 4 Američanov, 4 Afričanov, 5 Európanov (2 Nemca, 1 Poliaka, 1 Švajčiara a 1 Španiela) a 1 Ázijca. Z tohto počtu je 20 kardinálov voličov, ktorí by ešte nedovŕšili 80. rok veku a mohli by vstúpiť do konkláve voliť nového pápeža. 4 noví kardináli už majú viac ako 80 rokov veku a sú bez šance na konkláve (dokonca dvaja nie sú biskupmi, ale kňazmi). Priemerný vek nových kardinálov je 75 rokov; najmladším je mníchovský kardinál Reihard Marx (57 rokov) a najstarším je Domenico Bartolucci (93 rokov a nie je biskupom), ale najstarším z nových kardinálov voličov je emeritný arcibiskupa Lusaky zo Zambie Medardo Joseph Mazombwe (79 rokov). čítať ďalej »

Počet komentárov: 4

15 Oct 2010

Kódex kánonov Východných cirkví oslavuje 20 rokov

Autor:     Rubrika: Informácie

„Samotné trvalé želanie rímskych biskupov, známe už od počiatku kánonickej  kodifikácie Východných cirkví, promulgovať dva kódexy, jeden pre Latinskú cirkev, druhý pre Východné katolícke cirkvi, celkom jasne ukazuje, že si prajú, aby obidva boli zachovávané, čo sa v Cirkvi Božím riadením uskutočňuje; aby Cirkev spojená jediným Duchom dýchala akoby dvoma pľúcami Východu a Západu a stala sa v Kristovej láske akoby jedným srdcom s dvoma komorami.“ „Čo sa týka celkovej záležitosti ekumenického hnutia vzbudeného milosťou Ducha Svätého k naplneniu úplnej jednoty celej Kristovej cirkvi, nový Kódex nielen že tomu ani v najmenšom nestojí v ceste, ale skôr viac napomáha. Tento Kódex totiž chráni samotné základné právo ľudskej osoby, a síce vyznávať vieru každého vo vlastnom obrade, väčšinou získanom už v matkinom lone, čo je pravidlom každého «ekumenizmu».“ (Ján Pavol II., Ap. konšt. Sacri canones) čítať ďalej »

Žiaden komentár

13 Oct 2010

Mladí právnici na seminári o náboženskej slobode a pluralizme

Autor:     Rubrika: Informácie

V dňoch 26.-30. júla 2010 sa  pod záštitou medzinárodnej komisie Comunione e diritto (Spoločenstvo a právo) konal v Nemecku V. ročník  medzinárodného letného seminára  pre študentov práva a mladých právnikov. Po predchádzajúcich rokoch, kedy sa táto skupina mladých ľudí otvorená vždy novým účastníkom stretla dvakrát v rakúskom Bad Ischl a následne v rumunskom Sibiu, či pred rokom v mestečku Rotselaar pri Bruseli, tento rok ju hostilo ekumenické centrum v bavorskom Ottmaringu. čítať ďalej »

1 komentár

01 Oct 2010

Čestný doktorát kardinálovi Grocholewskému: už sedemnásty!

Autor:     Rubrika: Informácie

Už tretia rumunská univerzita dňa 5. novembra 2010 udelí poľskému kuriálnemu kardinálovi a čestnému členovi Slovenskej spoločnosti kánonického práva, doktorát honoris causa (čestný doktorát). V roku 2006 mu udelila čestný doktorát Štátna univerzita v Bukurešti, potom v roku 2009 Univerzita v Cluj – Napoca a napokon teraz v novembri Univerzita v Iasi. Možno by na tom nebolo nič pozoruhodné, ale Rumunsko je krajinou s dominantným postavením Pravoslávnej cirkvi. Ak však predstaviteľ Rímskej cirkvi žne toľké úspechy v Pravoslávnej krajine, ide o skutočne neobvyklú záležitosť. čítať ďalej »

Žiaden komentár

« Predchádzajúca strana - Ďalšia strana »