Stanovy Slovenskej spoločnosti kánonického práva

I. Povaha a zákonitosť

Čl. 1

Slovenská spoločnosť kánonického práva (ďalej len Spoločnosť) je združenie osôb, ktoré je erigované cirkevnou autoritou a ako také má charakter verejnej právnickej osoby so všetkými právami a povinnosťami (porov. Kán. 301, § 3; 312, § 1, b. 2 CIC; 11. plenárne zasadanie KBS dňa 28. 2. 1995; prot. č. 555/95 zo dňa 16. 5. 1995).

Čl. 2

Spoločnosť sa okrem predpisov kánonického práva riadi aj týmto štatútom.

Čl. 3

Spoločnosť má čisto náboženskú povahu v duchu Kódexu kánonického práva a učenia Cirkvi.

II. Členstvo

Čl. 4

Čestnými členmi Spoločnosti sú všetci diecézni biskupi, koadjútori a pomocní biskupi na Slovensku, aj emeritní. Okrem nich čestnými členmi Spoločnosti najdôstojnejší páni Jozef kardinál Tomko, Zenon kardinál Grocholewski, Mons. Jozef Zlatňanský, Mons. Dominik Hrušovský, Mons. Daniel Faltin.

Čl. 5

Riadnymi členmi Spoločnosti môžu byť tak klerici ako aj laici, ktorí dosiahli aspoň licenciát ako akademický titul z kánonického práva, ďalej tí, čo majú doktorát alebo licenciát teológie a majú osobitný záujem o kánonické právo, ako i členovia cirkevných tribunálov na Slovensku.

Riadnymi členmi Spoločnosti sa môžu stať laici, ktorí majú doktorát civilného práva a majú vážny záujem slúžiť Cirkvi svojimi odbornými znalosťami. Musia sa vyznačovať mravnou bezúhonnosťou života.

Čl. 6

Mimoriadnymi členmi Spoločnosti, na návrh a odporúčanie miestneho biskupa sa môžu stať katolícki veriaci, ako aj členovia iných kresťanských spoločenstiev, muži a ženy, ktorí majú primeraný akademicky titul v odbore úzko súvisiacim so životom Cirkvi.

III. Cieľ

Čl. 7

Cieľom Spoločnosti je:

1. prehĺbiť, rozšíriť štúdium a poznanie kánonického práva, predovšetkým vedeckou prácou;

2. bližšie poznávať občianske právo a štátne nariadenia, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú záležitostí Cirkvi a otázok vzťahu medzi Cirkvou a štátom;

3. byť na pomoci svojimi radami Konferencii biskupov Slovenska ako i jednotlivým diecéznym biskupom pri riešení samotných prípadov v zmysle kán. 1733, § 2 CIC;

4. pomáhať veriacim poradenskou službou pri riešení problémov právnickej povahy, predovšetkým týkajúcich sa rodiny a manželstva, ak sa osobne s dôverou obrátia na Spoločnosť;

5. podporovať ekumenické hnutie v duchu učenia Katolíckej cirkvi;

6. so súhlasom Konferencie biskupov Slovenska organizovať sympóziá, pracovné stretnutia, ako i vyvíjať inú činnosť pre dobro Cirkvi;

7. zúčastňovať sa medzinárodných kongresov právnického charakteru.

IV. Riadenie

Čl. 8

Spoločnosť má svojho predsedu, ktorého volia na valnom zhromaždení Spoločnosti prítomní členovia na štyri roky absolútnou väčšinou hlasov podľa kánonického práva. Predseda môže byť znovu zvolený tým istým spôsobom na ďalšie štyri roky.

Predsedu v čase neprítomnosti či nemožnosti vykonávať funkciu zastupuje podpredseda, ktorý je tiež volený obdobným spôsobom.

Spoločnosť má svoju radu, ktorá sa skladá zo šiestich riadnych členov zvolených rovnakým spôsobom ako predseda a podpredseda.

Predseda a podpredseda spolu s členmi rady tvoria predsedníctvo Spoločnosti. Predseda je právnym reprezentantom Spoločnosti pred cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi.

Spoločnosť má svojho výkonného tajomníka a ekonóma. Plnia úlohy, ktoré sú im zverené podľa nariadenia predsedníctva Spoločnosti.

Čl. 9

Spoločnosť sa schádza na valnom zhromaždení každé dva roky. Zvoláva ho predseda.

Čl. 10

Predsedníctvo Spoločnosti sa musí zísť aspoň raz do roka a kedykoľvek to predseda, po porade s radou, uzná za potrebné, užitočné alebo vhodné.

V. Sídlo Spoločnosti

Čl. 11

Spoločnosť má svoje úradné sídlo ako právnická osoba v Spišskej Kapitule, 053 04 Spišské Podhradie.

Čl. 12

Spišský diecézny biskup „pro tempore“ je súčasne moderátorom Spoločnosti. Jemu patrí dbať o to, aby tento štatút bol verne zachovaný a tiež podávať správu o činnosti Spoločnosti Konferencii biskupov Slovenska, ktoré Spoločnosť ako právnická osoba podlieha a plní jej nariadenia v prospech Cirkvi (porov. Kán. 223, § 2; 305; 315 CIC)

VI. Zánik členstva v Spoločnosti

Čl. 13

Členstvo v Spoločnosti zaniká:

1. vystúpení člena zo Spoločnosti na základe osobnej žiadosti;

2. rozhodnutím predsedníctva Spoločnosti pre porušenie platného štatútu a pre príčiny, o ktorých hovorí kán. 316, § 2 CIC.

VII. Zánik Spoločnosti

Čl. 14

Spoločnosť zaniká podľa predpisov Kódexu kánonického práva a podľa spôsobu zániku právnických osôb, čiže zrušením Konferenciou biskupov Slovenska (porov. Kán. 320, § 2 CIC).

* Toto znenie štatútu je upravené oproti pôvodnému zneniu zo dňa 11. 9. 1992 v zmysle rozhodnutia 11. plenárneho zasadania KBS z dňa 28. 2. 1995 a v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia SSKP z dňa 10. 9. 2002. Pôvodný štatút Spoločnosti kánonického práva na Slovensku bol prijatý účastníkmi Druhé sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Tento štatút schválila Konferencia biskupov Slovenska na zasadnutí dňa 20. 10. 1992 a Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo Spoločnosť kánonického práva na Slovensku dňa 11. 8. 1993 pod číslom VVS/1-900/90-8379.